ముగించు

అనంతపురము జిల్లాలో ఓపెన్ రీచులు, పట్టా భూములు మరియు డి సిల్టేషన్లలో ఇసుక తవ్వకములు, లోడింగ్ మరియు స్టాక్ పాయింట్ లకు రవాణా కు సంబంధించి కాంట్రాక్టర్ల ఎంపిక కోసం దరఖాస్తుల ఆహ్వానం.

అనంతపురము జిల్లాలో ఓపెన్ రీచులు, పట్టా భూములు మరియు డి సిల్టేషన్లలో ఇసుక తవ్వకములు, లోడింగ్ మరియు స్టాక్ పాయింట్ లకు రవాణా కు సంబంధించి కాంట్రాక్టర్ల ఎంపిక కోసం దరఖాస్తుల ఆహ్వానం.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
అనంతపురము జిల్లాలో ఓపెన్ రీచులు, పట్టా భూములు మరియు డి సిల్టేషన్లలో ఇసుక తవ్వకములు, లోడింగ్ మరియు స్టాక్ పాయింట్ లకు రవాణా కు సంబంధించి కాంట్రాక్టర్ల ఎంపిక కోసం దరఖాస్తుల ఆహ్వానం.

అనంతపురము జిల్లాలో ఓపెన్ రీచులు, పట్టా భూములు మరియు డి సిల్టేషన్లలో ఇసుక తవ్వకములు, లోడింగ్ మరియు స్టాక్ పాయింట్ లకు రవాణా కు సంబంధించి కాంట్రాక్టర్ల ఎంపిక కోసం దరఖాస్తుల ఆహ్వానం.

19/06/2020 24/06/2020 చూడు (144 KB)