ముగించు

అనంతపురం ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి నందు Physical Director, Physicist /Nuclear Physicist, Radiological Physicist, Radiation Safety Officer, Dental Hygienist , Dental Technician, Refractionist, Optometrist, Perfusionist, Speech therapist , Dark Room Asst., Stretcher Bearer, and Attender 13 పోస్టులు కాంట్రాక్ట్ మరియు అవుట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన వివిధ పోస్టులకు సంబంధించిన సెలెక్షన్ లిస్టును 02.02.2022 న ప్రకటించడమైనది. అభ్యర్థులు తమ ఒరిజినల్ మరియు ఒక సెట్ ఫొటోస్టాట్ కాఫీ లతో అనంతపురం ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి నందు 05.02.2022 ఉదయం 10.00 నుండి సాయంత్రం 5.00వరకు హాజరు కావలెను.

అనంతపురం ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి నందు Physical Director, Physicist /Nuclear Physicist, Radiological Physicist, Radiation Safety Officer, Dental Hygienist , Dental Technician, Refractionist, Optometrist, Perfusionist, Speech therapist , Dark Room Asst., Stretcher Bearer, and Attender 13 పోస్టులు కాంట్రాక్ట్ మరియు అవుట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన వివిధ పోస్టులకు సంబంధించిన సెలెక్షన్ లిస్టును 02.02.2022 న ప్రకటించడమైనది. అభ్యర్థులు తమ ఒరిజినల్ మరియు ఒక సెట్ ఫొటోస్టాట్ కాఫీ లతో అనంతపురం ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి నందు 05.02.2022 ఉదయం 10.00 నుండి సాయంత్రం 5.00వరకు హాజరు కావలెను.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
అనంతపురం ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి నందు Physical Director, Physicist /Nuclear Physicist, Radiological Physicist, Radiation Safety Officer, Dental Hygienist , Dental Technician, Refractionist, Optometrist, Perfusionist, Speech therapist , Dark Room Asst., Stretcher Bearer, and Attender 13 పోస్టులు కాంట్రాక్ట్ మరియు అవుట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన వివిధ పోస్టులకు సంబంధించిన సెలెక్షన్ లిస్టును 02.02.2022 న ప్రకటించడమైనది. అభ్యర్థులు తమ ఒరిజినల్ మరియు ఒక సెట్ ఫొటోస్టాట్ కాఫీ లతో అనంతపురం ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి నందు 05.02.2022 ఉదయం 10.00 నుండి సాయంత్రం 5.00వరకు హాజరు కావలెను.

అనంతపురం ప్రభుత్వ  సర్వజన ఆసుపత్రి నందు Physical Director, Physicist /Nuclear Physicist, Radiological  Physicist, Radiation Safety Officer, Dental Hygienist , Dental Technician, Refractionist, Optometrist, Perfusionist, Speech therapist , Dark Room Asst., Stretcher Bearer, and Attender  13 పోస్టులు కాంట్రాక్ట్ మరియు అవుట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన వివిధ పోస్టులకు  సంబంధించిన సెలెక్షన్ లిస్టును  02.02.2022     ప్రకటించడమైనది. అభ్యర్థులు తమ ఒరిజినల్ మరియు ఒక సెట్ ఫొటోస్టాట్ కాఫీ లతో  అనంతపురం ప్రభుత్వ  సర్వజన ఆసుపత్రి నందు 05.02.2022 ఉదయం 10.00 నుండి  సాయంత్రం 5.00వరకు    హాజరు కావలెను.  

02/02/2022 05/02/2022 చూడు (636 KB) Selection list of Attenders (434 KB) Selection list of Dark Romm Assistant (435 KB) Selection list of Dental Hydienist (437 KB) Selection list of Dental Technician (406 KB) Selection list Radiation saftey officer (428 KB) Selection list of Speech Therapist (436 KB) Selection list of Strecher Bearer (437 KB) Selection list of Refractionist (436 KB) Selection list of Radiological physist at SSH, ATP (435 KB) Selection list of Physist (435 KB) Selection list of Physical Director (434 KB) Selection list of Perfusionist at SSH,ATP (435 KB) Selection list of Opthometrist (432 KB)