ముగించు

అనంతపురం ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి నందు 25 పోస్టులు కాంట్రాక్ట్ మరియు అవుట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన వివిధ పోస్టులకు సంబంధించిన ప్రోవిషనల్ మెరిట్ లిస్టులను 31.12.2021 న ప్రకటించడమైనది. అభ్యర్థులు తమ అభ్యంతరాలను 01.01.2022 to 03.01.2022 లోపు అనంతపురం ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి నందు సమర్పించవలెను

అనంతపురం ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి నందు 25 పోస్టులు కాంట్రాక్ట్ మరియు అవుట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన వివిధ పోస్టులకు సంబంధించిన ప్రోవిషనల్ మెరిట్ లిస్టులను 31.12.2021 న ప్రకటించడమైనది. అభ్యర్థులు తమ అభ్యంతరాలను 01.01.2022 to 03.01.2022 లోపు అనంతపురం ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి నందు సమర్పించవలెను
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
అనంతపురం ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి నందు 25 పోస్టులు కాంట్రాక్ట్ మరియు అవుట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన వివిధ పోస్టులకు సంబంధించిన ప్రోవిషనల్ మెరిట్ లిస్టులను 31.12.2021 న ప్రకటించడమైనది. అభ్యర్థులు తమ అభ్యంతరాలను 01.01.2022 to 03.01.2022 లోపు అనంతపురం ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి నందు సమర్పించవలెను

అనంతపురం ప్రభుత్వ  సర్వజన ఆసుపత్రి నందు  25 పోస్టులు కాంట్రాక్ట్ మరియు అవుట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన వివిధ పోస్టులకు  సంబంధించిన ప్రోవిషనల్ మెరిట్ లిస్టులను  31.12.2021     ప్రకటించడమైనది. అభ్యర్థులు తమ అభ్యంతరాలను  01.01.2022 to 03.01.2022 లోపు  అనంతపురం ప్రభుత్వ  సర్వజన ఆసుపత్రి నందు సమర్పించవలెను

01/01/2022 03/01/2022 చూడు (408 KB) Speech Therpasit General merit list (204 KB) Refracationist Genernal merit list (246 KB) Radiological Physist General merit list (195 KB) Radiographer General Merit list (241 KB) Radiation saftey officer (193 KB) Physist General Merit List (191 KB) Physiotherapist General merit list (245 KB) Physical Director General Merit List (242 KB) Pharmacist General Merit LIst (607 KB) Perfunisionist General merit list (199 KB) OT ASST General Merit List (207 KB) Opthometrict General Merit list (225 KB) MRI Technician General Merit list (223 KB) LT – General merit list (909 KB) FNO General merit list (308 KB) Dialysis Tech General merit list (238 KB) DEO General list merit (672 KB) Dental Tech General Merit list (188 KB) Dental Hygienist General merit list (195 KB) Dark Room Asst General merit LIst (219 KB) CT Technician General Merit List (233 KB) Bio- Medical Engineering General Merit List (225 KB) Attenders General merit list (751 KB) Stretcn bererar General Merit LIst (408 KB)