ముగించు

అనంతపురం ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి నందు కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ఇంటర్వ్యూ ద్వారా 6 నెలల కాలపరిమితి దరఖాస్తు కోరడమైనది.

అనంతపురం ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి నందు కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ఇంటర్వ్యూ ద్వారా 6 నెలల కాలపరిమితి దరఖాస్తు కోరడమైనది.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
అనంతపురం ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి నందు కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ఇంటర్వ్యూ ద్వారా 6 నెలల కాలపరిమితి దరఖాస్తు కోరడమైనది.

అనంతపురం ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి నందు కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ఇంటర్వ్యూ ద్వారా 6 నెలల కాలపరిమితి దరఖాస్తు కోరడమైనది.

29/04/2021 02/05/2021 చూడు (618 KB) Notification 29.04.2021 pdf (209 KB)