ముగించు

అనంతపురం జిల్లా ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి, నందు అవుట్ సౌర్చింగ్ ప్రాతిపదికన ఎలక్ట్రీషియన్ గ్రేడ్ -I, ఎలక్ట్రీషియన్ , ఆపరేషన్ థియేటర్ అసిస్టెంట్, మార్చురీ మెకానిక్ ,యం.యన్,ఓ , యఫ్ .యన్,ఓ , బార్బర్, గార్డెనేర్, మార్చురీ అటెండెంట్, లిఫ్ట్ అటెండెంట్, స్ట్రెచర్ బేరర్ పోస్టులకు ఎoపిక కాబడిన అభ్యుర్థులు యొక్క మెరిట్ లిస్ట్ మరియు సెలక్షన్ లిస్ట్ యొక్క జాబితా

అనంతపురం జిల్లా ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి, నందు అవుట్ సౌర్చింగ్ ప్రాతిపదికన ఎలక్ట్రీషియన్ గ్రేడ్ -I, ఎలక్ట్రీషియన్ , ఆపరేషన్ థియేటర్ అసిస్టెంట్, మార్చురీ మెకానిక్ ,యం.యన్,ఓ , యఫ్ .యన్,ఓ , బార్బర్, గార్డెనేర్, మార్చురీ అటెండెంట్, లిఫ్ట్ అటెండెంట్, స్ట్రెచర్ బేరర్ పోస్టులకు ఎoపిక కాబడిన అభ్యుర్థులు యొక్క మెరిట్ లిస్ట్ మరియు సెలక్షన్ లిస్ట్ యొక్క జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
అనంతపురం జిల్లా ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి, నందు అవుట్ సౌర్చింగ్ ప్రాతిపదికన ఎలక్ట్రీషియన్ గ్రేడ్ -I, ఎలక్ట్రీషియన్ , ఆపరేషన్ థియేటర్ అసిస్టెంట్, మార్చురీ మెకానిక్ ,యం.యన్,ఓ , యఫ్ .యన్,ఓ , బార్బర్, గార్డెనేర్, మార్చురీ అటెండెంట్, లిఫ్ట్ అటెండెంట్, స్ట్రెచర్ బేరర్ పోస్టులకు ఎoపిక కాబడిన అభ్యుర్థులు యొక్క మెరిట్ లిస్ట్ మరియు సెలక్షన్ లిస్ట్ యొక్క జాబితా

అనంతపురం జిల్లా ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి, నందు అవుట్ సౌర్చింగ్ ప్రాతిపదికన ఎలక్ట్రీషియన్ గ్రేడ్ -I, ఎలక్ట్రీషియన్ , ఆపరేషన్ థియేటర్ అసిస్టెంట్, మార్చురీ మెకానిక్ ,యం.యన్,ఓ , యఫ్ .యన్,ఓ , బార్బర్, గార్డెనేర్, మార్చురీ అటెండెంట్, లిఫ్ట్ అటెండెంట్, స్ట్రెచర్ బేరర్ పోస్టులకు ఎoపిక కాబడిన అభ్యుర్థులు యొక్క మెరిట్ లిస్ట్ మరియు సెలక్షన్ లిస్ట్ యొక్క జాబితా

పై పోస్టులకు ఎoపిక కాబడిన అభ్యర్థులు తేదీ;-15-10-2020 న ఉదయం 8-30 గoటలకు ఒరిజినల్ మరియు ఒక సెట్ ఫొటోస్టాట్ కాపీ లతో సూపరింటెండెంట్, సర్వజన ఆసుపత్రి, అనంతపురము వారి కార్యాలయము నoదు హాజరు కావలసినదిగా తెలియజేయడమైనది .

13/10/2020 17/10/2020 చూడు (198 KB) Final Merit List Electrician (216 KB) Final Merit list MNO (322 KB) Final Merit list of Barber (181 KB) Final Merit list of FNO (228 KB) Final Merit list of Gardners (244 KB) Final Merit list of Lift Attenders (251 KB) Final Merit list of Mortury Attender (186 KB) Final Merit list of O.T Asst (147 KB) Final Merit list of Strecher bearers (275 KB) Final Merit lists of Mortury Mechanic (159 KB) Final Merit List Electrician Gr-I (198 KB) Press Note (77 KB)