ముగించు

అనంతపురం జిల్లాలోని ఎన్‌బిఎస్‌యు / ఎస్‌ఎన్‌సియు / ఎన్‌ఆర్‌సిలలో పనిచేయడానికి స్టాఫ్ నర్సుల (కాంట్రాక్ట్ బేసిస్) ఎంపిక జాబితా (స్పెల్ -3)

అనంతపురం జిల్లాలోని ఎన్‌బిఎస్‌యు / ఎస్‌ఎన్‌సియు / ఎన్‌ఆర్‌సిలలో పనిచేయడానికి స్టాఫ్ నర్సుల (కాంట్రాక్ట్ బేసిస్) ఎంపిక జాబితా (స్పెల్ -3)
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
అనంతపురం జిల్లాలోని ఎన్‌బిఎస్‌యు / ఎస్‌ఎన్‌సియు / ఎన్‌ఆర్‌సిలలో పనిచేయడానికి స్టాఫ్ నర్సుల (కాంట్రాక్ట్ బేసిస్) ఎంపిక జాబితా (స్పెల్ -3)

అనంతపురం జిల్లాలోని ఎన్‌బిఎస్‌యు / ఎస్‌ఎన్‌సియు / ఎన్‌ఆర్‌సిలలో పనిచేయడానికి స్టాఫ్ నర్సుల (కాంట్రాక్ట్ బేసిస్) ఎంపిక జాబితా (స్పెల్ -3)

04/12/2019 10/12/2019 చూడు (493 KB)