ముగించు

అనంతపురంజిల్లా ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి, నందు రెండు నుండి ఆరవ సెలక్షన్ జాబితా యొక్క జూనియర్ అసిస్టెంట్ ,డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, అటెండర్, స్ట్రీట్చేర్ బేరర్ , బార్బర్ ,యం. యన్.ఓ , మార్చురీ అటెండెంట్ పోస్టులకు గాను మరియు స్టాఫ్ నర్స్ ఎనిమిదవ సెలక్షన్ జాబితా ప్రకటించడమైనది.

అనంతపురంజిల్లా ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి, నందు రెండు నుండి ఆరవ సెలక్షన్ జాబితా యొక్క జూనియర్ అసిస్టెంట్ ,డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, అటెండర్, స్ట్రీట్చేర్ బేరర్ , బార్బర్ ,యం. యన్.ఓ , మార్చురీ అటెండెంట్ పోస్టులకు గాను మరియు స్టాఫ్ నర్స్ ఎనిమిదవ సెలక్షన్ జాబితా ప్రకటించడమైనది.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
అనంతపురంజిల్లా ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి, నందు రెండు నుండి ఆరవ సెలక్షన్ జాబితా యొక్క జూనియర్ అసిస్టెంట్ ,డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, అటెండర్, స్ట్రీట్చేర్ బేరర్ , బార్బర్ ,యం. యన్.ఓ , మార్చురీ అటెండెంట్ పోస్టులకు గాను మరియు స్టాఫ్ నర్స్ ఎనిమిదవ సెలక్షన్ జాబితా ప్రకటించడమైనది.

అనంతపురంజిల్లా ప్రభుత్వ  సర్వజన ఆసుపత్రినందు   రెండు నుండి ఆరవ   సెలక్షన్ జాబితా  యొక్క జూనియర్ అసిస్టెంట్ ,డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్,  అటెండర్, స్ట్రీట్చేర్ బేరర్ ,  బార్బర్ ,యం. యన్.ఓ , మార్చురీ అటెండెంట్ పోస్టులకు  గాను   మరియు స్టాఫ్ నర్స్  ఎనిమిదవ  సెలక్షన్ జాబితా   ప్రకటించడమైనది.

23/03/2021 25/03/2021 చూడు (593 KB) 4THSEL~1 (589 KB) 5THSEL~1 (677 KB) 5THSEL~2 (641 KB) 5THSEL~3 (678 KB) 6THSEL~1 (600 KB) 6THSEL~2 (532 KB) 8THSEL~1 (458 KB)