ముగించు

కియా సెల్టోస్ ఫస్ట్ కార్ రోల్ ఔట్ సెరిమనీ