ముగించు

ఫిట్ నెస్ వాక్తన్ ర్యాలీ

  • ప్రారంభం: 28/08/2019
  • ముగించు: 28/09/2019

వేదిక: కె.యస్.ఆర్. జూనియర్ కళాశాలలో

అనంతపురము కె.యస్.ఆర్. జూనియర్ కళాశాలలో ఫిట్ నెస్ వాక్తన్ ర్యాలీని జెండా ఊపి ప్రారంభించి అనంతరం విద్యార్థులతో కలిసి ప్రభుత్వ ఆర్ట్స్ కళాశాల వరకు వాక్ చేసిన జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ యస్.సత్యనారాయణ గారు on 28.8.2019

  • ఫిట్ నెస్ వాక్తన్ ర్యాలీ
  • ఫిట్ నెస్ వాక్తన్ ర్యాలీ
  • ఫిట్ నెస్ వాక్తన్ ర్యాలీ
  • ఫిట్ నెస్ వాక్తన్ ర్యాలీ
  • ఫిట్ నెస్ వాక్తన్ ర్యాలీ
  • ఫిట్ నెస్ వాక్తన్ ర్యాలీ