ముగించు

ఫిట్ ఇండియా మూవ్మెంట్ & స్పోర్ట్స్ డే ను ర్యాలీ

  • ప్రారంభం: 28/08/2019
  • ముగించు: 28/09/2019

వేదిక: ప్రభుత్వ ఆర్ట్స్ కాలేజీ

ప్రభుత్వ ఆర్ట్స్ కాలేజీ లో ఫిట్ ఇండియా మూవ్మెంట్ & స్పోర్ట్స్ డే ను ర్యాలీ ని జెండా ఉపి ప్రారంభించిన జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ యస్.సత్యనారాయణ గారు ,ఎంపి శ్రీ రంగయ్య గారు on 29-8-2019

  • ఫిట్ ఇండియా ర్యాలీ
  • ఫిట్ ఇండియా ర్యాలీ
  • ఫిట్ ఇండియా ర్యాలీ
  • ఫిట్ ఇండియా ర్యాలీ
  • ఫిట్ ఇండియా ర్యాలీ
  • ఫిట్ ఇండియా ర్యాలీ