ముగించు

జిల్లా ఇన్‌చార్జి మంత్రి శ్రీ పెడిరెడ్డి రామచంద్రరెడ్డి సమీక్షా సమావేశం

  • ప్రారంభం: 05/08/2019
  • ముగించు: 01/09/2019

వేదిక: రెవిన్యూ భావన్ కలెక్టరేట్ అనంతపురము

రెవెన్యూ భవన్ కలెక్టరేట్‌లో 05/08/2019 న జిల్లా అధికారులతో గౌరవ జిల్లా ఇన్‌చార్జి మంత్రి శ్రీ పెడిరెడ్డి రామచంద్రరెడ్డి సమీక్షా సమావేశం

  • సమీక్ష సమావేశం
  • సమీక్ష సమావేశం
  • సమీక్ష సమావేశం
  • సమీక్ష సమావేశం
  • సమీక్ష సమావేశం