ముగించు

అనంతపురములోని ఆల్ ఇండియా రేడియో స్టేషన్ లో కరోనా వైరస్ పై జిల్లా ప్రజలతో ఫోన్ ఇన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ గంధం చంద్రుడు ఐ.ఎ.యస్ గారు.

  • ప్రారంభం: 26/03/2020
  • ముగించు: 30/04/2020

అనంతపురములోని ఆల్ ఇండియా రేడియో స్టేషన్ లో కరోనా వైరస్ పై జిల్లా ప్రజలతో ఫోన్ ఇన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ గంధం చంద్రుడు ఐ.ఎ.యస్ గారు.

  • R,