ముగించు

శ్రీ గంధం చంద్రుడు, ఐ.ఎ.యస్., కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మెజిస్ట్రేట్ అనంతపురం

GC

శ్రీ గంధం చంద్రుడు, ఐ.ఎ.యస్., కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మెజిస్ట్రేట్ అనంతపురం

  • వ్యవధి: ప్రస్తుత
  • కేటాయింపు సంవత్సరం: 2010
  • నియామక మూలం: ప్రత్యక్ష
  • సేవ: ఐ.ఎ.యస్
  • పరిచయం: 9493188803
  • ఇమెయిల్: collector_antp[at]gov[dot]in