ముగించు

శ్రీ. గంధం చంద్రుడు ఐ.ఎ.ఎస్., అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్‌గా 02-12-2019 తేదిన బాధ్యతలు చేపట్టినారు

ప్రచురణ తేది : 02/12/2019

శ్రీ. గంధం చంద్రుడు ఐ.ఎ.ఎస్., అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్‌గా 02-12-2019 తేదిన బాధ్యతలు చేపట్టినారు

GC