ముగించు

శ్రీ. ఎస్.సత్యనారాయణ ఐ.ఎ.ఎస్., అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్‌గా 07-06-2019 న బాధ్యతలు స్వీకరిస్తున్నారు

ప్రచురణ తేది : 02/07/2019

శ్రీ. ఎస్.సత్యనారాయణ ఐ.ఎ.ఎస్., అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్‌గా 07-06-2019 న బాధ్యతలు స్వీకరిస్తున్నారు

శ్రీ యస్ సత్యనారాయణ ఐ ఎ యస్