ముగించు

రెవిన్యూ విభాగాలు

Divisions
సంక్య  నెం విభాగం పేరు అధికారి పేరు అధికారి హోదా సెల్ నెంబర్ ఇమైలు
1 అనంతపురము కుర్మా నాథ్ రెవిన్యూ డివిజినల్ ఆఫీసర్ 9493188807 rdoapr[at]nic.in
2 ధర్మవరం తిప్పే నాయక్ రెవిన్యూ డివిజినల్ ఆఫీసర్ 9493188808 rdodmvr[at]nic.in
3 కదిరి టి.అజయ కుమార్ రెవిన్యూ డివిజినల్ ఆఫీసర్ 8333082893 rdokadiri[at]gmail.com
4 కల్యాణదుర్గం ఐ కిషోర్ రెవిన్యూ డివిజినల్ ఆఫీసర్ 8333082895 rdokld[at]gmail.com
5 పెనుకొండ ఎ శ్రీనివాస్ రెవిన్యూ డివిజినల్ ఆఫీసర్ 08555220228 subcollector1[at]gmail.com