ముగించు

పెనుకొండ

పెనుకొండ విభాగం
క్రమ సంఖ్య నియోజకవర్గం పేరు డివిజన్ పేరు మండలం పేరు గ్రామా పంచాయీతి పేరు
1 పెనుకొండ పెనుకొండ గోరంట్ల మందలపల్లి
2 పెనుకొండ పెనుకొండ గోరంట్ల గంగంపల్లి
3 పెనుకొండ పెనుకొండ గోరంట్ల కమ్మవారిపల్లి
4 పెనుకొండ పెనుకొండ గోరంట్ల గోరంట్ల
5 పెనుకొండ పెనుకొండ గోరంట్ల వానవోలు
6 పెనుకొండ పెనుకొండ గోరంట్ల వానవోలు తాండా
7 పెనుకొండ పెనుకొండ గోరంట్ల మల్లాపల్లి
8 పెనుకొండ పెనుకొండ గోరంట్ల పాలసముద్రం
9 పెనుకొండ పెనుకొండ గోరంట్ల వడిగేపల్లి
10 పెనుకొండ పెనుకొండ గోరంట్ల బుదిలి
11 పెనుకొండ పెనుకొండ గోరంట్ల రెడ్డిచెరువుపల్లి
12 పెనుకొండ పెనుకొండ గోరంట్ల నారసింపల్లి
13 పెనుకొండ పెనుకొండ గోరంట్ల పూలేరు
14 పెనుకొండ పెనుకొండ గోరంట్ల వెంకటరమణ పల్లి
15 పెనుకొండ పెనుకొండ గోరంట్ల మలసముద్రం
16 పెనుకొండ పెనుకొండ గోరంట్ల గౌనివారిపల్లి
17 పెనుకొండ పెనుకొండ గోరంట్ల కొండాపురము
18 పెనుకొండ పెనుకొండ పరిగి బీచిగానిపల్లి
19 పెనుకొండ పెనుకొండ పరిగి హోన్నంపల్లి
20 పెనుకొండ పెనుకొండ పరిగి కొడిగెనహళ్లి
21 పెనుకొండ పెనుకొండ పరిగి మొద
22 పెనుకొండ పెనుకొండ పరిగి నరసాపురము
23 పెనుకొండ పెనుకొండ పరిగి పరిగి
24 పెనుకొండ పెనుకొండ పరిగి పైడేటి
25 పెనుకొండ పెనుకొండ పరిగి శాసనకోట
26 పెనుకొండ పెనుకొండ పరిగి శీగిపల్లి
27 పెనుకొండ పెనుకొండ పరిగి సిరెకోలం
28 పెనుకొండ పెనుకొండ పరిగి శ్రీరంగరాజుపల్లి
29 పెనుకొండ పెనుకొండ పరిగి ఉటకురు
30 పెనుకొండ పెనుకొండ పరిగి విట్టపల్లి
31 పెనుకొండ పెనుకొండ పరిగి ఎర్రగుంట
32 పెనుకొండ పెనుకొండ పెనుకొండ దుద్దేబండ
33 పెనుకొండ పెనుకొండ పెనుకొండ గుట్టూరు
34 పెనుకొండ పెనుకొండ పెనుకొండ వి.జి.పాల్యం
35 పెనుకొండ పెనుకొండ పెనుకొండ మునిమడుగు
36 పెనుకొండ పెనుకొండ పెనుకొండ ఎర్రమంచి
37 పెనుకొండ పెనుకొండ పెనుకొండ మావటూరు
38 పెనుకొండ పెనుకొండ పెనుకొండ నాగలూరు
39 పెనుకొండ పెనుకొండ పెనుకొండ అడదాకులపల్లి
40 పెనుకొండ పెనుకొండ పెనుకొండ పెనుకొండ
41 పెనుకొండ పెనుకొండ పెనుకొండ వెంకట రెడ్డిపల్లి
42 పెనుకొండ పెనుకొండ పెనుకొండ కోనాపురము
43 పెనుకొండ పెనుకొండ పెనుకొండ గోనిపేట
44 పెనుకొండ పెనుకొండ పెనుకొండ రాంపురం
45 పెనుకొండ పెనుకొండ పెనుకొండ శెట్టిపల్లి
46 పెనుకొండ పెనుకొండ రొద్దం బొక్క్సంపల్లి
47 పెనుకొండ పెనుకొండ రొద్దం భుచెర్ల
48 పెనుకొండ పెనుకొండ రొద్దం చెరుకూరు
49 పెనుకొండ పెనుకొండ రొద్దం చిన్నమంతూరు
50 పెనుకొండ పెనుకొండ రొద్దం చోలేమర్రి
51 పెనుకొండ పెనుకొండ రొద్దం దొడగట్ట
52 పెనుకొండ పెనుకొండ రొద్దం కలిపి
53 పెనుకొండ పెనుకొండ రొద్దం కంబాలపల్లి
54 పెనుకొండ పెనుకొండ రొద్దం కోగిర
55 పెనుకొండ పెనుకొండ రొద్దం యం.కొత్తపల్లి
56 పెనుకొండ పెనుకొండ రొద్దం నల్లూరు
57 పెనుకొండ పెనుకొండ రొద్దం నారానగేపల్లి
58 పెనుకొండ పెనుకొండ రొద్దం పెద్దమంతూరు
59 పెనుకొండ పెనుకొండ రొద్దం ఆర్.లోచెర్ల
60 పెనుకొండ పెనుకొండ రొద్దం రెడ్డిపల్లి
61 పెనుకొండ పెనుకొండ రొద్దం రొద్దం
62 పెనుకొండ పెనుకొండ రొద్దం సానిపల్లి
63 పెనుకొండ పెనుకొండ రొద్దం తాడంగిపల్లి
64 పెనుకొండ పెనుకొండ రొద్దం తురకలపట్నం
65 పెనుకొండ పెనుకొండ సోమందేపల్లి బ్రాహ్మణపల్లి
66 పెనుకొండ పెనుకొండ సోమందేపల్లి బ్రహ్మసముద్రం
67 పెనుకొండ పెనుకొండ సోమందేపల్లి చలకూరు
68 పెనుకొండ పెనుకొండ సోమందేపల్లి చల్లాపల్లి
69 పెనుకొండ పెనుకొండ సోమందేపల్లి ఈదుల బల్లాపురము
70 పెనుకొండ పెనుకొండ సోమందేపల్లి గూడిపల్లి
71 పెనుకొండ పెనుకొండ సోమందేపల్లి జులకుంట
72 పెనుకొండ పెనుకొండ సోమందేపల్లి కేతిగానిచేరువు
73 పెనుకొండ పెనుకొండ సోమందేపల్లి మాగేచేరువు
74 పెనుకొండ పెనుకొండ సోమందేపల్లి మండ్లి
75 పెనుకొండ పెనుకొండ సోమందేపల్లి నడిమిపల్లి
76 పెనుకొండ పెనుకొండ సోమందేపల్లి నాగినాయని చెరువు
77 పెనుకొండ పెనుకొండ సోమందేపల్లి పందిపర్తి
78 పెనుకొండ పెనుకొండ సోమందేపల్లి సోమందేపల్లి
79 పెనుకొండ పెనుకొండ సోమందేపల్లి తుంగోడు
80 పెనుకొండ పెనుకొండ సోమందేపల్లి వెలిదడకల
81 మడకశిర పెనుకొండ అగళి అగళి
82 మడకశిర పెనుకొండ అగళి హెచ్.డి.హళ్ళి
83 మడకశిర పెనుకొండ అగళి హల్లికేర
84 మడకశిర పెనుకొండ అగళి ఇనగలూరు
85 మడకశిర పెనుకొండ అగళి ఇరిగేపల్లి
86 మడకశిర పెనుకొండ అగళి కోడిపల్లి
87 మడకశిర పెనుకొండ అగళి మధుడి
88 మడకశిర పెనుకొండ అగళి నరసంబుది
89 మడకశిర పెనుకొండ అగళి పి.బ్యాడిగెర
90 మడకశిర పెనుకొండ అగళి ఆర్.జి.హళ్ళి
91 మడకశిర పెనుకొండ అగళి రావుడి
92 మడకశిర పెనుకొండ అమరాపురము అలదపల్లి
93 మడకశిర పెనుకొండ అమరాపురము అమరాపురము
94 మడకశిర పెనుకొండ అమరాపురము బసవనపల్లి
95 మడకశిర పెనుకొండ అమరాపురము హలుకూరు
96 మడకశిర పెనుకొండ అమరాపురము హేమవతి
97 మడకశిర పెనుకొండ అమరాపురము మద్దనకుంట
98 మడకశిర పెనుకొండ అమరాపురము నిద్రగట్ట
99 మడకశిర పెనుకొండ అమరాపురము శివరాం
100 మడకశిర పెనుకొండ అమరాపురము తమ్మిడేపల్లి
101 మడకశిర పెనుకొండ అమరాపురము వి.అగ్రహారం
102 మడకశిర పెనుకొండ అమరాపురము వలస
103 మడకశిర పెనుకొండ గుడిబండ కె.యన్.పల్లి
104 మడకశిర పెనుకొండ గుడిబండ కరికెర
105 మడకశిర పెనుకొండ గుడిబండ రాళ్ళపల్లి
106 మడకశిర పెనుకొండ గుడిబండ సంకరగల్లు
107 మడకశిర పెనుకొండ గుడిబండ జంబులబండ
108 మడకశిర పెనుకొండ గుడిబండ గుడిబండ
109 మడకశిర పెనుకొండ గుడిబండ చిగతుర్పి
110 మడకశిర పెనుకొండ గుడిబండ మోరుబాగల్
111 మడకశిర పెనుకొండ గుడిబండ జి.మోరుబాగల్
112 మడకశిర పెనుకొండ గుడిబండ ముతుకూరు
113 మడకశిర పెనుకొండ గుడిబండ మందలపల్లి
114 మడకశిర పెనుకొండ గుడిబండ కొంకల్లు
115 మడకశిర పెనుకొండ గుడిబండ యస్.రాయాపురము
116 మడకశిర పెనుకొండ మడకశిర అమిదలగొంది
117 మడకశిర పెనుకొండ మడకశిర బులసముద్రం
118 మడకశిర పెనుకొండ మడకశిర సి.కోడిగేపల్లి
119 మడకశిర పెనుకొండ మడకశిర చందకచెర్ల
120 మడకశిర పెనుకొండ మడకశిర ఛత్రం
121 మడకశిర పెనుకొండ మడకశిర గంగులవారిపాల్యం
122 మడకశిర పెనుకొండ మడకశిర గోవిందపురము
123 మడకశిర పెనుకొండ మడకశిర గౌడనహళ్ళి
124 మడకశిర పెనుకొండ మడకశిర హరేసముద్రం
125 మడకశిర పెనుకొండ మడకశిర కె.గుండుమల
126 మడకశిర పెనుకొండ మడకశిర కదిరేపల్లి
127 మడకశిర పెనుకొండ మడకశిర కల్లుమరి
128 మడకశిర పెనుకొండ మడకశిర మనూరు
129 మడకశిర పెనుకొండ మడకశిర మేలవాయి
130 మడకశిర పెనుకొండ మడకశిర ఆర్.అనంతపురము
131 మడకశిర పెనుకొండ మడకశిర ఎర్రబోమ్మనహళ్లి
132 మడకశిర పెనుకొండ రోళ్ళ బొమ్మగొండనహళ్లి
133 మడకశిర పెనుకొండ రోళ్ళ దొడ్డేరి
134 మడకశిర పెనుకొండ రోళ్ళ గుడ్దేగురికి
135 మడకశిర పెనుకొండ రోళ్ళ హోట్టేబెట్ట
136 మడకశిర పెనుకొండ రోళ్ళ హులికుంట
137 మడకశిర పెనుకొండ రోళ్ళ కాకి
138 మడకశిర పెనుకొండ రోళ్ళ యం.రాయపురము
139 మడకశిర పెనుకొండ రోళ్ళ మల్లినమడుగు
140 మడకశిర పెనుకొండ రోళ్ళ రత్నగిరి
141 మడకశిర పెనుకొండ రోళ్ళ రోళ్ళ
142 హిందూపురము పెనుకొండ చిలమత్తూరు చాగలేరు
143 హిందూపురము పెనుకొండ చిలమత్తూరు చిలమత్తూరు
144 హిందూపురము పెనుకొండ చిలమత్తూరు దేమకేతిపల్లి
145 హిందూపురము పెనుకొండ చిలమత్తూరు కోడికొండ
146 హిందూపురము పెనుకొండ చిలమత్తూరు కోడూరు
147 హిందూపురము పెనుకొండ చిలమత్తూరు దిగువపల్లి తాండ
148 హిందూపురము పెనుకొండ చిలమత్తూరు మొరసలపల్లి
149 హిందూపురము పెనుకొండ చిలమత్తూరు పలగలపల్లి
150 హిందూపురము పెనుకొండ చిలమత్తూరు శెట్టిపల్లి
151 హిందూపురము పెనుకొండ చిలమత్తూరు సోమగట్ట
152 హిందూపురము పెనుకొండ చిలమత్తూరు టేకులోడు
153 హిందూపురము పెనుకొండ చిలమత్తూరు వీరాపురము
154 హిందూపురము పెనుకొండ హిందూపురము మనేసముద్రం
155 హిందూపురము పెనుకొండ హిందూపురము మలుగూరు
156 హిందూపురము పెనుకొండ హిందూపురము యం.బీరేపల్లి
157 హిందూపురము పెనుకొండ హిందూపురము చలివెందల
158 హిందూపురము పెనుకొండ హిందూపురము బాలంపల్లి
159 హిందూపురము పెనుకొండ హిందూపురము కగ్గల్లు
160 హిందూపురము పెనుకొండ హిందూపురము పూలకుంట
161 హిందూపురము పెనుకొండ హిందూపురము బేవినహళ్లి
162 హిందూపురము పెనుకొండ హిందూపురము కిరికెర
163 హిందూపురము పెనుకొండ హిందూపురము కోటిపి
164 హిందూపురము పెనుకొండ హిందూపురము సంతేబిదనుర్
165 హిందూపురము పెనుకొండ హిందూపురము తూముకుంట
166 హిందూపురము పెనుకొండ హిందూపురము చౌలూరు
167 హిందూపురము పెనుకొండ హిందూపురము గొల్లపురము
168 హిందూపురము పెనుకొండ లేపాక్షి కల్లూరు
169 హిందూపురము పెనుకొండ లేపాక్షి నాయనపల్లి
170 హిందూపురము పెనుకొండ లేపాక్షి కొండూరు
171 హిందూపురము పెనుకొండ లేపాక్షి లేపాక్షి
172 హిందూపురము పెనుకొండ లేపాక్షి చోళసముద్రం
173 హిందూపురము పెనుకొండ లేపాక్షి బిసలమానేపల్లి
174 హిందూపురము పెనుకొండ లేపాక్షి కోడిపల్లి
175 హిందూపురము పెనుకొండ లేపాక్షి పులమతి
176 హిందూపురము పెనుకొండ లేపాక్షి మానేపల్లి
177 హిందూపురము పెనుకొండ లేపాక్షి శిరివరం
178 హిందూపురము పెనుకొండ లేపాక్షి కంచిసముద్రం
179 హిందూపురము పెనుకొండ లేపాక్షి మైదుగొలం