ముగించు

పర్యాటక స్థలాలు

వడపోత:
గుత్తి కోట
గుత్తి కోటా
వర్గం చరిత్ర ప్రసిద్ధమైనవి

తంలో ఈ స్థలాన్ని గౌతాంపూరి అని పిలిచేవారు మరియు తరువాత గూటీగా పేరు మార్చారు. ఈ కోట గోడలపై ఉన్న పురాతన శాసనాలు 7 వ శతాబ్దానికి…