ముగించు

ధర్మవరం

ధర్మవరం విభాగం
క్రమ సంఖ్య నియోజకవర్గం పేరు డివిజన్ పేరు మండలం పేరు గ్రామా పంచాయీతి పేరు
1 ధర్మవరం ధర్మవరం బత్తలపల్లి అప్పరాచేరువు
2 ధర్మవరం ధర్మవరం బత్తలపల్లి బత్తలపల్లి
3 ధర్మవరం ధర్మవరం బత్తలపల్లి డి.చెర్లోపల్లి
4 ధర్మవరం ధర్మవరం బత్తలపల్లి దంపెట్ల
5 ధర్మవరం ధర్మవరం బత్తలపల్లి ఈదుల ముష్టూరు
6 ధర్మవరం ధర్మవరం బత్తలపల్లి గరిసేలపల్లి
7 ధర్మవరం ధర్మవరం బత్తలపల్లి మాల్యవంతం
8 ధర్మవరం ధర్మవరం బత్తలపల్లి నల్లబోయనపల్లి
9 ధర్మవరం ధర్మవరం బత్తలపల్లి ఓబులపురము
10 ధర్మవరం ధర్మవరం బత్తలపల్లి సంగాల
11 ధర్మవరం ధర్మవరం బత్తలపల్లి సంజీవపురము
12 ధర్మవరం ధర్మవరం బత్తలపల్లి తంబాపురము
13 ధర్మవరం ధర్మవరం ధర్మవరం సి.సి.కొత్తకోట
14 ధర్మవరం ధర్మవరం ధర్మవరం చిగిచెర్ల
15 ధర్మవరం ధర్మవరం ధర్మవరం చింతలపల్లి
16 ధర్మవరం ధర్మవరం ధర్మవరం దర్శిమల
17 ధర్మవరం ధర్మవరం ధర్మవరం ధర్మపురి
18 ధర్మవరం ధర్మవరం ధర్మవరం ఎలుకుంట్ల
19 ధర్మవరం ధర్మవరం ధర్మవరం గొట్లూరు
20 ధర్మవరం ధర్మవరం ధర్మవరం కునుతురు
21 ధర్మవరం ధర్మవరం ధర్మవరం మల్లకాల్వ
22 ధర్మవరం ధర్మవరం ధర్మవరం నెలకోట
23 ధర్మవరం ధర్మవరం ధర్మవరం నేలేకోట తాండ
24 ధర్మవరం ధర్మవరం ధర్మవరం పోతుకుంట
25 ధర్మవరం ధర్మవరం ధర్మవరం పోతులనాగేపల్లి
26 ధర్మవరం ధర్మవరం ధర్మవరం రావులచెరువు
27 ధర్మవరం ధర్మవరం ధర్మవరం రేగాటిపల్లి
28 ధర్మవరం ధర్మవరం ధర్మవరం సుబ్బారావుపేట
29 ధర్మవరం ధర్మవరం ధర్మవరం తుమ్మల
30 ధర్మవరం ధర్మవరం ధర్మవరం ఉప్పనేసినపల్లి
31 ధర్మవరం ధర్మవరం ధర్మవరం వి.టి.పురము
32 ధర్మవరం ధర్మవరం ముదిగుబ్బ బూదనాంపల్లి
33 ధర్మవరం ధర్మవరం ముదిగుబ్బ చిన్నకోట్ల
34 ధర్మవరం ధర్మవరం ముదిగుబ్బ దొరిగల్లు
35 ధర్మవరం ధర్మవరం ముదిగుబ్బ అడవిబ్రామ్హణ పల్లి తాండ
36 ధర్మవరం ధర్మవరం ముదిగుబ్బ ఈదులపల్లి
37 ధర్మవరం ధర్మవరం ముదిగుబ్బ గండ్లవారిపల్లి
38 ధర్మవరం ధర్మవరం ముదిగుబ్బ గుంజేపల్లి
39 ధర్మవరం ధర్మవరం ముదిగుబ్బ గుడ్డం పల్లి తాండ
40 ధర్మవరం ధర్మవరం ముదిగుబ్బ జోన్నలకొత్తపల్లి
41 ధర్మవరం ధర్మవరం ముదిగుబ్బ కొడవండ్లపల్లి
42 ధర్మవరం ధర్మవరం ముదిగుబ్బ కొండగుట్ట పల్లి
43 ధర్మవరం ధర్మవరం ముదిగుబ్బ ఒడ్డుకిండా పల్లిఉ తాండ
44 ధర్మవరం ధర్మవరం ముదిగుబ్బ మలగవేమల
45 ధర్మవరం ధర్మవరం ముదిగుబ్బ మల్లేపల్లి
46 ధర్మవరం ధర్మవరం ముదిగుబ్బ మంగలమడక
47 ధర్మవరం ధర్మవరం ముదిగుబ్బ మార్తాడు
48 ధర్మవరం ధర్మవరం ముదిగుబ్బ ముదిగుబ్బ
49 ధర్మవరం ధర్మవరం ముదిగుబ్బ ముక్తాపురము
50 ధర్మవరం ధర్మవరం ముదిగుబ్బ పెద్దచిగుళ్లరేవు
51 ధర్మవరం ధర్మవరం ముదిగుబ్బ పొడరాళ్ల పల్లి
52 ధర్మవరం ధర్మవరం ముదిగుబ్బ రామస్వామి తాండ
53 ధర్మవరం ధర్మవరం ముదిగుబ్బ సానేవారిపల్లి
54 ధర్మవరం ధర్మవరం ముదిగుబ్బ సంకేపల్లి
55 ధర్మవరం ధర్మవరం ముదిగుబ్బ తప్పేటవారిపల్లి
56 ధర్మవరం ధర్మవరం ముదిగుబ్బ ఉప్పలపాడు
57 ధర్మవరం ధర్మవరం తాడిమర్రి ఆత్మకూరు
58 ధర్మవరం ధర్మవరం తాడిమర్రి చిల్లకొండయపల్లి
59 ధర్మవరం ధర్మవరం తాడిమర్రి చిల్లావారిపల్లి
60 ధర్మవరం ధర్మవరం తాడిమర్రి చిన్న చిగుళ్ళరేవు
61 ధర్మవరం ధర్మవరం తాడిమర్రి దాడితోట
62 ధర్మవరం ధర్మవరం తాడిమర్రి ఏకపాదంపల్లి
63 ధర్మవరం ధర్మవరం తాడిమర్రి కునుకుంట్ల
64 ధర్మవరం ధర్మవరం తాడిమర్రి యం.అగ్రహారం
65 ధర్మవరం ధర్మవరం తాడిమర్రి నారసింపల్లి
66 ధర్మవరం ధర్మవరం తాడిమర్రి నిడిగల్లు
67 ధర్మవరం ధర్మవరం తాడిమర్రి పెద్దకొట్ల
68 ధర్మవరం ధర్మవరం తాడిమర్రి పిన్నదరి
69 ధర్మవరం ధర్మవరం తాడిమర్రి రామాపురము
70 ధర్మవరం ధర్మవరం తాడిమర్రి తాడిమర్రి
71 రాప్తాడు ధర్మవరం చెన్నేకొత్తపల్లి బసంపల్లి
72 రాప్తాడు ధర్మవరం చెన్నేకొత్తపల్లి బసినేపల్లి
73 రాప్తాడు ధర్మవరం చెన్నేకొత్తపల్లి చెన్నేకొత్తపల్లి
74 రాప్తాడు ధర్మవరం చెన్నేకొత్తపల్లి గంగినేపల్లి
75 రాప్తాడు ధర్మవరం చెన్నేకొత్తపల్లి కనుముక్కల
76 రాప్తాడు ధర్మవరం చెన్నేకొత్తపల్లి మేడపురము
77 రాప్తాడు ధర్మవరం చెన్నేకొత్తపల్లి ముష్టి కోవెల
78 రాప్తాడు ధర్మవరం చెన్నేకొత్తపల్లి నాగసముద్రం
79 రాప్తాడు ధర్మవరం చెన్నేకొత్తపల్లి న్యామద్దల
80 రాప్తాడు ధర్మవరం చెన్నేకొత్తపల్లి ఓబులంపల్లి
81 రాప్తాడు ధర్మవరం చెన్నేకొత్తపల్లి పులేటిపల్లి
82 రాప్తాడు ధర్మవరం చెన్నేకొత్తపల్లి ప్యాదిండి
83 రాప్తాడు ధర్మవరం చెన్నేకొత్తపల్లి వెల్దుర్తి
84 రాప్తాడు ధర్మవరం చెన్నేకొత్తపల్లి వెంకటంపల్లి
85 రాప్తాడు ధర్మవరం కనగానపల్లి భద్రాపురము
86 రాప్తాడు ధర్మవరం కనగానపల్లి భానుకోట
87 రాప్తాడు ధర్మవరం కనగానపల్లి దాదలూరు
88 రాప్తాడు ధర్మవరం కనగానపల్లి కుర్లపల్లి తాండ
89 రాప్తాడు ధర్మవరం కనగానపల్లి ఎలకుంట
90 రాప్తాడు ధర్మవరం కనగానపల్లి కనగానిపల్లి
91 రాప్తాడు ధర్మవరం కనగానపల్లి కోనాపురము
92 రాప్తాడు ధర్మవరం కనగానపల్లి కొండపల్లి
93 రాప్తాడు ధర్మవరం కనగానపల్లి కోనేటినాయని పాల్యం
94 రాప్తాడు ధర్మవరం కనగానపల్లి మద్దలచెరువు
95 రాప్తాడు ధర్మవరం కనగానపల్లి మామిళ్ళ పల్లి
96 రాప్తాడు ధర్మవరం కనగానపల్లి ముక్తాపురము
97 రాప్తాడు ధర్మవరం కనగానపల్లి ముతవకుంట్ల
98 రాప్తాడు ధర్మవరం కనగానపల్లి నరసంపల్లి
99 రాప్తాడు ధర్మవరం కనగానపల్లి పాతపాల్యం
100 రాప్తాడు ధర్మవరం కనగానపల్లి తగరకుంట
101 రాప్తాడు ధర్మవరం కనగానపల్లి తూముచెర్ల
102 రాప్తాడు ధర్మవరం కనగానపల్లి వేపకుంట
103 రాప్తాడు ధర్మవరం రామగిరి గంతిమర్రి
104 రాప్తాడు ధర్మవరం రామగిరి కొండాపురము
105 రాప్తాడు ధర్మవరం రామగిరి కుంటిమద్ది
106 రాప్తాడు ధర్మవరం రామగిరి మదాపురము
107 రాప్తాడు ధర్మవరం రామగిరి మోటరుచింతలపల్లి
108 రాప్తాడు ధర్మవరం రామగిరి నసనకోట
109 రాప్తాడు ధర్మవరం రామగిరి పేరూరు
110 రాప్తాడు ధర్మవరం రామగిరి పోలేపల్లి
111 రాప్తాడు ధర్మవరం రామగిరి రామగిరి
112 రాప్తాడు ధర్మవరం రాప్తాడు భోగినేపల్లి
113 రాప్తాడు ధర్మవరం రాప్తాడు బొమ్మేపర్తి
114 రాప్తాడు ధర్మవరం రాప్తాడు బుక్కచెర్ల
115 రాప్తాడు ధర్మవరం రాప్తాడు జి.కొత్తపల్లి
116 రాప్తాడు ధర్మవరం రాప్తాడు గాండ్లపర్తి
117 రాప్తాడు ధర్మవరం రాప్తాడు గొల్లపల్లి
118 రాప్తాడు ధర్మవరం రాప్తాడు గొందిరేడ్డిపల్లి
119 రాప్తాడు ధర్మవరం రాప్తాడు హంపాపురము
120 రాప్తాడు ధర్మవరం రాప్తాడు యం.బి.పల్లి
121 రాప్తాడు ధర్మవరం రాప్తాడు యం.చెర్లోపల్లి
122 రాప్తాడు ధర్మవరం రాప్తాడు మరూరు
123 రాప్తాడు ధర్మవరం రాప్తాడు పాలచెర్ల
124 రాప్తాడు ధర్మవరం రాప్తాడు ప్రసన్నయపల్లి
125 రాప్తాడు ధర్మవరం రాప్తాడు పుల్లలరేవు
126 రాప్తాడు ధర్మవరం రాప్తాడు రాప్తాడు
127 రాప్తాడు ధర్మవరం రాప్తాడు ఎర్రగుంట్ల