ముగించు

డిఓపి,ఎస్డిఓపి,ఎస్ హెచ్ ఓ లు, ఇచ్చిన అనుమతులు