ముగించు

గ్రామ పంచాయితీలు

సంక్య రెవెన్యూ   డివిజన్ పేరు మండలం పేరు గ్రామ పంచాయతీ   పేరు
1 అనంతపురము అనంతపురం   రూరల్ పాపంపేట
2 అనంతపురము అనంతపురం   రూరల్ ఎ.నారాయణపురం
3 అనంతపురము అనంతపురం   రూరల్ అక్కంపల్లి
4 అనంతపురము అనంతపురం   రూరల్ ఆకుతోటపల్లి
5 అనంతపురము అనంతపురం   రూరల్ ఆలమూరు
6 అనంతపురము అనంతపురం   రూరల్ అనంతపురం(ఆర్)
7 అనంతపురము అనంతపురం   రూరల్ చిన్నంపల్లి
8 అనంతపురము అనంతపురం   రూరల్ చియ్యెడు
9 అనంతపురము అనంతపురం   రూరల్ ఇటిక్యాలపల్లె
10 అనంతపురము అనంతపురం   రూరల్ కక్కలపల్లి
11 అనంతపురము అనంతపురం   రూరల్ కక్కలపల్లి   కాలనీ
12 అనంతపురము అనంతపురం   రూరల్ కమరుపల్లి
13 అనంతపురము అనంతపురం   రూరల్ కందుకూరు
14 అనంతపురము అనంతపురం   రూరల్ కాటిగానికాల్వ
15 అనంతపురము అనంతపురం   రూరల్ కట్టకిందపల్లి
16 అనంతపురము అనంతపురం   రూరల్ కొడిమి
17 అనంతపురము అనంతపురం   రూరల్ కురుగుంట
18 అనంతపురము అనంతపురం   రూరల్ మన్నిలా
19 అనంతపురము అనంతపురం   రూరల్ నరసనాయుని   కుంట
20 అనంతపురము అనంతపురం   రూరల్ పూలకుంట
21 అనంతపురము అనంతపురం   రూరల్ రాచనపల్లె
22 అనంతపురము అనంతపురం   రూరల్ రాజీవ్   కాలనీ
23 అనంతపురము అనంతపురం   రూరల్ రుద్రంపేట
24 అనంతపురము అనంతపురం   రూరల్ సోమలదొడ్డి
25 అనంతపురము అనంతపురం   రూరల్ తాటిచెర్ల
26 అనంతపురము అనంతపురం   రూరల్ ఉప్పరపల్లి
27 అనంతపురము ఆత్మకూరు ఆత్మకూరు   (ఎన్)
28 అనంతపురము ఆత్మకూరు బి.యాలేరు
29 అనంతపురము ఆత్మకూరు గోరుదిండ్ల
30 అనంతపురము ఆత్మకూరు మాదిగుబ్బ
31 అనంతపురము ఆత్మకూరు ముత్తాల
32 అనంతపురము ఆత్మకూరు పి.సిద్దరామపురం
33 అనంతపురము ఆత్మకూరు పి.యాలేరు
34 అనంతపురము ఆత్మకూరు పంపనూరు
35 అనంతపురము ఆత్మకూరు రంగంపేట
36 అనంతపురము ఆత్మకూరు సనప
37 అనంతపురము ఆత్మకూరు సింగంపల్లి
38 అనంతపురము ఆత్మకూరు తలుపూరు
39 అనంతపురము ఆత్మకూరు తోపుదుర్తి
40 అనంతపురము ఆత్మకూరు వడ్డుపల్లి
41 అనంతపురము ఆత్మకూరు వేపచెర్ల
42 అనంతపురము ఆత్మకూరు సింగంపల్లి   తాండా
43 అనంతపురము ఆత్మకూరు వేపచెర్ల   దిగువ తాండ
44 అనంతపురము బి.కె.సముద్రం బి.కె.సముద్రం   (ఎన్)
45 అనంతపురము బి.కె.సముద్రం బి.కొత్తపల్లి
46 అనంతపురము బి.కె.సముద్రం బొమ్మలాటపల్లి
47 అనంతపురము బి.కె.సముద్రం చదుల్లా
48 అనంతపురము బి.కె.సముద్రం చెన్నంపల్లి
49 అనంతపురము బి.కె.సముద్రం దండువారిపల్లి
50 అనంతపురము బి.కె.సముద్రం దయ్యాలకుంటపల్లి
51 అనంతపురము బి.కె.సముద్రం గోవిందంపల్లి
52 అనంతపురము బి.కె.సముద్రం జంతులూరు
53 అనంతపురము బి.కె.సముద్రం కె.కె.అగ్రహారం
54 అనంతపురము బి.కె.సముద్రం కొర్రపాడు
55 అనంతపురము బి.కె.సముద్రం నీలంపల్లి
56 అనంతపురము బి.కె.సముద్రం పసలూరు
57 అనంతపురము బి.కె.సముద్రం పొడరాళ్ళ
58 అనంతపురము బి.కె.సముద్రం ఆర్.కొత్తూరు
59 అనంతపురము బి.కె.సముద్రం రెడ్డిపల్లి
60 అనంతపురము బి.కె.సముద్రం సిందరామపురం
61 అనంతపురము బి.కె.సముద్రం వడియంపేట
62 అనంతపురము బి.కె.సముద్రం వెంకటాపురం
63 అనంతపురము గార్లదిన్నె బుడెడు
64 అనంతపురము గార్లదిన్నె గార్లదిన్నె
65 అనంతపురము గార్లదిన్నె ఇల్లూరు
66 అనంతపురము గార్లదిన్నె కల్లూరు
67 అనంతపురము గార్లదిన్నె కమలాపురం
68 అనంతపురము గార్లదిన్నె కనంపల్లి
69 అనంతపురము గార్లదిన్నె కేశవపురం
70 అనంతపురము గార్లదిన్నె కొప్పలకొండ
71 అనంతపురము గార్లదిన్నె కోటంక
72 అనంతపురము గార్లదిన్నె కృష్ణాపురం
73 అనంతపురము గార్లదిన్నె MPRDam
74 అనంతపురము గార్లదిన్నె మార్తుడు
75 అనంతపురము గార్లదిన్నె ముకుందపురం
76 అనంతపురము గార్లదిన్నె ముంటిమడుగు
77 అనంతపురము గార్లదిన్నె పెనకచెర్ల
78 అనంతపురము గార్లదిన్నె సిరివరం
79 అనంతపురము గార్లదిన్నె తిమ్మంపేట
80 అనంతపురము గార్లదిన్నె యర్రగుంట్ల
81 అనంతపురము కుడేరు అరవకూరు
82 అనంతపురము కుడేరు చోళసముద్రం
83 అనంతపురము కుడేరు గుటుకూరు
84 అనంతపురము కుడేరు ఇప్పేరు
85 అనంతపురము కుడేరు జల్లిపల్లి
86 అనంతపురము కుడేరు కలగల్ల
87 అనంతపురము కుడేరు కమ్మూరు
88 అనంతపురము కుడేరు కొర్రకోడు
89 అనంతపురము కుడేరు కూడేరు
90 అనంతపురము కుడేరు మరుట్ల
91 అనంతపురము కుడేరు ముద్దలాపురం
92 అనంతపురము కుడేరు పి.నారాయణపురం
93 అనంతపురము కుడేరు తిమ్మాపురం
94 అనంతపురము కుడేరు ఉదిరిపికొండ
95 అనంతపురము నార్పల బి.పప్పూర్
96 అనంతపురము నార్పల బండ్లపల్లి
97 అనంతపురము నార్పల బొందలవాడ
98 అనంతపురము నార్పల చామలూరు
99 అనంతపురము నార్పల దుగ్గుమర్రి
100 అనంతపురము నార్పల గడ్డంనాగేపల్లి
101 అనంతపురము నార్పల గంగనపల్లి
102 అనంతపురము నార్పల గుగూడు
103 అనంతపురము నార్పల గుంజేపల్లి
104 అనంతపురము నార్పల హెచ్.సోదనపల్లి
105 అనంతపురము నార్పల కేసేపల్లి
106 అనంతపురము నార్పల నడిమిదొడ్డి
107 అనంతపురము నార్పల నార్పల   (ఎన్)
108 అనంతపురము నార్పల నాయననపల్లి
109 అనంతపురము నార్పల రంగాపురం
110 అనంతపురము నార్పల సిద్దరాచెర్ల
111 అనంతపురము నార్పల వెంకటంపల్లి
112 అనంతపురము పెద్దపప్పూరు అమల్లాదిన్నె
113 అనంతపురము పెద్దపప్పూరు సి.చిక్కేపల్లి
114 అనంతపురము పెద్దపప్పూరు చాగల్లు
115 అనంతపురము పెద్దపప్పూరు చీమలవాగుపల్లి
116 అనంతపురము పెద్దపప్పూరు చిన్నయ్యక్కలూరు
117 అనంతపురము పెద్దపప్పూరు దేవనుప్పలపాడు
118 అనంతపురము పెద్దపప్పూరు ధర్మపురం
119 అనంతపురము పెద్దపప్పూరు గార్లదిన్నె
120 అనంతపురము పెద్దపప్పూరు జూటూరు
121 అనంతపురము పెద్దపప్పూరు కుమ్మెత
122 అనంతపురము పెద్దపప్పూరు ముచ్చుకోట
123 అనంతపురము పెద్దపప్పూరు నామనాంకపల్లి
124 అనంతపురము పెద్దపప్పూరు నరసాపురం
125 అనంతపురము పెద్దపప్పూరు పి.చెర్లోపల్లి
126 అనంతపురము పెద్దపప్పూరు పసలూరు
127 అనంతపురము పెద్దపప్పూరు పెద్దపప్పూరు
128 అనంతపురము పెద్దపప్పూరు పెద్దక్కలూరు
129 అనంతపురము పెద్దపప్పూరు సోమనపల్లి
130 అనంతపురము పెద్దపప్పూరు తబ్జులా
131 అనంతపురము పెద్దపప్పూరు వరదాయపల్లి
132 అనంతపురము పుట్లూరు ఎ   కొండాపురం
133 అనంతపురము పుట్లూరు అరకటవేముల
134 అనంతపురము పుట్లూరు బాలాపురం
135 అనంతపురము పుట్లూరు చలవేములపల్లి
136 అనంతపురము పుట్లూరు చెర్లోపల్లి
137 అనంతపురము పుట్లూరు దోసెలేదు
138 అనంతపురము పుట్లూరు గాండ్లపాడు
139 అనంతపురము పుట్లూరు గరుగుచింతలపల్లి
140 అనంతపురము పుట్లూరు జంగంరెడ్డిపేట
141 అనంతపురము పుట్లూరు కడవకల్లు
142 అనంతపురము పుట్లూరు కందికాపుల
143 అనంతపురము పుట్లూరు కోమటికుంట్ల
144 అనంతపురము పుట్లూరు కొండేపల్లి
145 అనంతపురము పుట్లూరు కుమ్మనమాల
146 అనంతపురము పుట్లూరు మద్దెపల్లి
147 అనంతపురము పుట్లూరు మడుగుపల్లి
148 అనంతపురము పుట్లూరు పుట్లూరు
149 అనంతపురము పుట్లూరు రంగరాజుకుంట
150 అనంతపురము పుట్లూరు ఎస్.గూడూరు
151 అనంతపురము పుట్లూరు ఎస్.వెంగన్నపల్లి
152 అనంతపురము పుట్లూరు సూరేపల్లి
153 అనంతపురము పుట్లూరు తక్కళ్లపాలి
154 అనంతపురము పుట్లూరు యెల్లుట్ల
155 అనంతపురము రాప్తాడు భోగినేపల్లి
156 అనంతపురము రాప్తాడు బొమ్మేపర్తి
157 అనంతపురము రాప్తాడు బుక్కచెర్ల
158 అనంతపురము రాప్తాడు జి.కొత్తపల్లి
159 అనంతపురము రాప్తాడు గాండ్లపర్తి
160 అనంతపురము రాప్తాడు గొల్లపల్లి
161 అనంతపురము రాప్తాడు గొందిరెడ్డిపల్లి
162 అనంతపురము రాప్తాడు హంపాపురం
163 అనంతపురము రాప్తాడు ఎం.బి.పల్లి
164 అనంతపురము రాప్తాడు ఎం.చెర్లోపల్లి
165 అనంతపురము రాప్తాడు మరూరు
166 అనంతపురము రాప్తాడు పాలచెర్ల
167 అనంతపురము రాప్తాడు ప్రసన్నాయపల్లి
168 అనంతపురము రాప్తాడు పుల్లలరేవు
169 అనంతపురము రాప్తాడు రాప్తాడు
170 అనంతపురము రాప్తాడు యర్రగుంట్ల
171 అనంతపురము శింగనమల నాగులగూడెం   తండా
172 అనంతపురము శింగనమల ఆకులేడు
173 అనంతపురము శింగనమల చక్రాయపేట
174 అనంతపురము శింగనమల గుమ్మేపల్లి
175 అనంతపురము శింగనమల జూలకాలువ
176 అనంతపురము శింగనమల కల్లుమడి
177 అనంతపురము శింగనమల కొరివిపల్లి
178 అనంతపురము శింగనమల లోలూర్
179 అనంతపురము శింగనమల మట్లగొండి
180 అనంతపురము శింగనమల డబ్ల్యూ.నర్సాపురం
181 అనంతపురము శింగనమల నాయనవారిపల్లి
182 అనంతపురము శింగనమల నిదనవాడ
183 అనంతపురము శింగనమల పెరవలి
184 అనంతపురము శింగనమల రాచేపల్లి
185 అనంతపురము శింగనమల సలకమచెరువు
186 అనంతపురము శింగనమల   శింగనమల
187 అనంతపురము శింగనమల సోదనపల్లె
188 అనంతపురము శింగనమల తరిమెల
189 అనంతపురము శింగనమల ఉల్లికల్లు
190 అనంతపురము తాడిపత్రి ఆలూర్
191 అనంతపురము తాడిపత్రి భోగసముద్రం
192 అనంతపురము తాడిపత్రి బోడయపల్లి
193 అనంతపురము తాడిపత్రి బొందలదిన్నె
194 అనంతపురము తాడిపత్రి బ్రాహ్మణపల్లి
195 అనంతపురము తాడిపత్రి చల్లవారిపల్లి
196 అనంతపురము తాడిపత్రి చిన్నపొలమడ
197 అనంతపురము తాడిపత్రి చుక్కలూరు
198 అనంతపురము తాడిపత్రి దిగువపల్లి
199 అనంతపురము తాడిపత్రి గంగదేవపల్లి
200 అనంతపురము తాడిపత్రి గన్నెవారిపల్లి
201 అనంతపురము తాడిపత్రి హుస్సేనాపురం
202 అనంతపురము తాడిపత్రి ఇగూడూరు
203 అనంతపురము తాడిపత్రి కావేటిసముద్రం
204 అనంతపురము తాడిపత్రి కోమలి
205 అనంతపురము తాడిపత్రి కొండేపల్లి
206 అనంతపురము తాడిపత్రి పెద్దపొలమడ
207 అనంతపురము తాడిపత్రి రవివెంకటేంపల్లి
208 అనంతపురము తాడిపత్రి సజ్జలదిన్నె
209 అనంతపురము తాడిపత్రి తేరన్నపల్లి
210 అనంతపురము తాడిపత్రి ఉరిచింతల
211 అనంతపురము తాడిపత్రి వంగనూర్
212 అనంతపురము తాడిపత్రి వీరాపురం
213 అనంతపురము తాడిపత్రి వెలమకూర్
214 అనంతపురము తాడిపత్రి వెంకట   రెడ్డి పల్లి
215 అనంతపురము తాడిపత్రి యర్రగుంటపల్లి
216 అనంతపురము యాడికి 23/2నిట్టూరు
217 అనంతపురము యాడికి సి.లక్షుంపల్లి
218 అనంతపురము యాడికి చందన
219 అనంతపురము యాడికి గుడిపాడు
220 అనంతపురము యాడికి కమలపాడు
221 అనంతపురము యాడికి కొనుప్పలపాడు
222 అనంతపురము యాడికి ఎన్.చిక్కేపల్లి
223 అనంతపురము యాడికి నగరూర్
224 అనంతపురము యాడికి పి.వెంగన్నపల్లి
225 అనంతపురము యాడికి పుప్పాల
226 అనంతపురము యాడికి రాయలచెరువు
227 అనంతపురము యాడికి తుత్రాళ్లపల్లి
228 అనంతపురము యాడికి వేములపాడు
229 అనంతపురము యాడికి యాడికి
230 అనంతపురము యల్లనూరు 85   నిట్టూరు
231 అనంతపురము యల్లనూరు బొప్పెపల్లి
232 అనంతపురము యల్లనూరు బుక్కాపురం
233 అనంతపురము యల్లనూరు చింతకాయమంద
234 అనంతపురము యల్లనూరు చలమకూరు
235 అనంతపురము యల్లనూరు దంతాలపల్లి
236 అనంతపురము యల్లనూరు గొడ్డుమర్రి
237 అనంతపురము యల్లనూరు జంగంపల్లి
238 అనంతపురము యల్లనూరు కల్లూరు
239 అనంతపురము యల్లనూరు కూచివారిపల్లి
240 అనంతపురము యల్లనూరు మల్లగుండ్ల
241 అనంతపురము యల్లనూరు మేడికుర్తి
242 అనంతపురము యల్లనూరు నీరజంపల్లి
243 అనంతపురము యల్లనూరు పాతపాలి
244 అనంతపురము యల్లనూరు పెద్దమల్లేపల్లి
245 అనంతపురము యల్లనూరు ఎస్.తిరుమలాపురం
246 అనంతపురము యల్లనూరు సింగవరం
247 అనంతపురము యల్లనూరు వేములపల్లి
248 అనంతపురము యల్లనూరు వెంకటంపల్లి
249 అనంతపురము యల్లనూరు వెన్నపూసపల్లి
250 అనంతపురము యల్లనూరు యల్లనూరు
251 గుంతకల్ గుత్తి అబ్బేదొడ్డి
252 గుంతకల్ గుత్తి బసినేపల్లి
253 గుంతకల్ గుత్తి బేతపల్లి
254 గుంతకల్ గుత్తి బ్రాహ్మణపల్లి
255 గుంతకల్ గుత్తి చెర్లోపల్లి
256 గుంతకల్ గుత్తి ధర్మపురం
257 గుంతకల్ గుత్తి ఇస్సూరాళ్లపల్లి
258 గుంతకల్ గుత్తి జక్కలచెరువు
259 గుంతకల్ గుత్తి కరిడికొండ
260 గుంతకల్ గుత్తి కొజ్జెపల్లి
261 గుంతకల్ గుత్తి కొత్తపేట
262 గుంతకల్ గుత్తి లచనపల్లి
263 గుంతకల్ గుత్తి మామదూర్
264 గుంతకల్ గుత్తి పెద్దోడ్డి
265 గుంతకల్ గుత్తి రాజపురం
266 గుంతకల్ గుత్తి టి.కొత్తపల్లి
267 గుంతకల్ గుత్తి తొండపాడు
268 గుంతకల్ గుత్తి తురకపల్లి
269 గుంతకల్ గుత్తి ఉబిచెర్ల
270 గుంతకల్ గుత్తి ఉతకల్లు
271 గుంతకల్ గుత్తి వన్నెదొడ్డి
272 గుంతకల్ గుత్తి యెంగన్నపల్లి
273 గుంతకల్ గుత్తి యర్రగుడి
274 గుంతకల్ గుత్తి బసినేపల్లి   తాండా
275 గుంతకల్ గుంతకల్ పులిగుట్టపల్లి   పెద్ద తాండ
276 గుంతకల్ గుంతకల్ అయ్యవారిపల్లి
277 గుంతకల్ గుంతకల్ చింతలంపల్లి
278 గుంతకల్ గుంతకల్ దంచెర్ల
279 గుంతకల్ గుంతకల్ దోనిముక్కల
280 గుంతకల్ గుంతకల్ దోసలకు
281 గుంతకల్ గుంతకల్ జి.కొట్టాల
282 గుంతకల్ గుంతకల్ గుండాల
283 గుంతకల్ గుంతకల్ గుండాల   తాండ
284 గుంతకల్ గుంతకల్ గుర్రాబాదు
285 గుంతకల్ గుంతకల్ ఇమాంపురం
286 గుంతకల్ గుంతకల్ కదిరిపల్లి
287 గుంతకల్ గుంతకల్ కసాపురం
288 గుంతకల్ గుంతకల్ కొంగనపల్లి
289 గుంతకల్ గుంతకల్ మొలకలపెంట
290 గుంతకల్ గుంతకల్ ఎన్.తిమ్మాపురం
291 గుంతకల్ గుంతకల్ నాగసముద్రం
292 గుంతకల్ గుంతకల్ నక్కనదొడ్డి
293 గుంతకల్ గుంతకల్ నల్లదాసరిపల్లి
294 గుంతకల్ గుంతకల్ నేలగొండ
295 గుంతకల్ గుంతకల్ ఓబుళాపురం
296 గుంతకల్ గుంతకల్ పి.కె.చెరువు
297 గుంతకల్ గుంతకల్ పులగుట్టపల్లి
298 గుంతకల్ గుంతకల్ వెంకటంపల్లి
299 గుంతకల్ గుంతకల్ వై.టి.చెరువు
300 గుంతకల్ పామిడి అనుంపల్లి
301 గుంతకల్ పామిడి దెబ్బసానిపల్లి
302 గుంతకల్ పామిడి దేవరపల్లి
303 గుంతకల్ పామిడి ఎద్దులపల్లి
304 గుంతకల్ పామిడి జి.కొట్టాల
305 గుంతకల్ పామిడి గజరాంపల్లి
306 గుంతకల్ పామిడి కండ్లపల్లి
307 గుంతకల్ పామిడి కత్రిమల
308 గుంతకల్ పామిడి కట్టకిందపల్లి
309 గుంతకల్ పామిడి ఖదీర్   పేట
310 గుంతకల్ పామిడి నీలూరు
311 గుంతకల్ పామిడి పాళ్యం
312 గుంతకల్ పామిడి పాళ్యం   తండా
313 గుంతకల్ పామిడి రామగిరి
314 గుంతకల్ పామిడి రామరాజుపల్లి
315 గుంతకల్ పామిడి సొరకాయలపేట
316 గుంతకల్ పామిడి వంకరాజుకాల్వ
317 గుంతకల్ పామిడి యెడూరు
318 గుంతకల్ పామిడి రామగిరి   యెగువా తాండ
319 గుంతకల్ పెద్దవడుగూరు ఎ.తిమ్మాపురం
320 గుంతకల్ పెద్దవడుగూరు అప్పెచెర్ల
321 గుంతకల్ పెద్దవడుగూరు భీమునిపల్లి
322 గుంతకల్ పెద్దవడుగూరు బర్నకుంట
323 గుంతకల్ పెద్దవడుగూరు చిన్నవడుగూరు
324 గుంతకల్ పెద్దవడుగూరు చింతలచెర్వు
325 గుంతకల్ పెద్దవడుగూరు చిత్రచేడు
326 గుంతకల్ పెద్దవడుగూరు చిత్తూరు
327 గుంతకల్ పెద్దవడుగూరు దెమ్మగుడి
328 గుంతకల్ పెద్దవడుగూరు గూటి   అనంతపురం
329 గుంతకల్ పెద్దవడుగూరు గూటి   వెంకటంపల్లి
330 గుంతకల్ పెద్దవడుగూరు కాసేపల్లి
331 గుంతకల్ పెద్దవడుగూరు కొండ్లగూడూరు
332 గుంతకల్ పెద్దవడుగూరు క్రిస్టిపాడు
333 గుంతకల్ పెద్దవడుగూరు లక్షుంపల్లి
334 గుంతకల్ పెద్దవడుగూరు మల్లేనిపల్లి
335 గుంతకల్ పెద్దవడుగూరు మేడిమాకులపల్లి
336 గుంతకల్ పెద్దవడుగూరు మిడ్తూరు
337 గుంతకల్ పెద్దవడుగూరు ముప్పలగూటి
338 గుంతకల్ పెద్దవడుగూరు పి.కొత్తలపల్లి
339 గుంతకల్ పెద్దవడుగూరు పెద్దవడుగూరు
340 గుంతకల్ పెద్దవడుగూరు పెనకలపాడు
341 గుంతకల్ పెద్దవడుగూరు రాంపురం
342 గుంతకల్ పెద్దవడుగూరు రావులుడికి
343 గుంతకల్ పెద్దవడుగూరు విరూపాపురం
344 గుంతకల్ ఉరవకొండ లాతవరం   తండా
345 గుంతకల్ ఉరవకొండ ఆమిద్యాల
346 గుంతకల్ ఉరవకొండ బుడగవి
347 గుంతకల్ ఉరవకొండ చిన్నముస్తూరు
348 గుంతకల్ ఉరవకొండ ఇంద్రావతి
349 గుంతకల్ ఉరవకొండ లాతవరం
350 గుంతకల్ ఉరవకొండ మోపిడి
351 గుంతకల్ ఉరవకొండ నేరేమెట్ల
352 గుంతకల్ ఉరవకొండ నింబగల్
353 గుంతకల్ ఉరవకొండ పెద్ద   కౌకుంట్ల
354 గుంతకల్ ఉరవకొండ పెద్దముస్తూరు
355 గుంతకల్ ఉరవకొండ రాకెట్లా
356 గుంతకల్ ఉరవకొండ రాయంపల్లి
357 గుంతకల్ ఉరవకొండ రేణిమాకులపల్లి
358 గుంతకల్ ఉరవకొండ షేక్సానిపల్లి
359 గుంతకల్ ఉరవకొండ ఉరవకొండ
360 గుంతకల్ ఉరవకొండ వెలిగొండ
361 గుంతకల్ ఉరవకొండ వ్యాసపురం
362 గుంతకల్ వజ్రకరూర్ NNP   తాండా
363 గుంతకల్ వజ్రకరూర్ చబల
364 గుంతకల్ వజ్రకరూర్ ఛాయాపురం
365 గుంతకల్ వజ్రకరూర్ చిన్నహోతూరు
366 గుంతకల్ వజ్రకరూర్ ధర్మపురి
367 గుంతకల్ వజ్రకరూర్ గాదెహోతురు
368 గుంతకల్ వజ్రకరూర్ గంగికుంట
369 గుంతకల్ వజ్రకరూర్ గుళ్యపాళ్యం
370 గుంతకల్ వజ్రకరూర్ జె.రాంపురం
371 గుంతకల్ వజ్రకరూర్ కడమలకుంట
372 గుంతకల్ వజ్రకరూర్ కమలపాడు
373 గుంతకల్ వజ్రకరూర్ కొనకొండ్ల
374 గుంతకల్ వజ్రకరూర్ పిసిపియాపిలి
375 గుంతకల్ వజ్రకరూర్ రాగులపాడు
376 గుంతకల్ వజ్రకరూర్ తత్రకల్
377 గుంతకల్ వజ్రకరూర్ వి.పండికుంట
378 గుంతకల్ వజ్రకరూర్ వజ్రకరూరు
379 గుంతకల్ వజ్రకరూర్ వెంకటంపల్లి
380 గుంతకల్ వజ్రకరూర్ రూపేనాయక్   తండా
381 గుంతకల్ విడపనకల్ చేకలగురికి
382 గుంతకల్ విడపనకల్ దోనెకల్లు
383 గుంతకల్ విడపనకల్ గడెకల్లు
384 గుంతకల్ విడపనకల్ హంచనహల్లు
385 గుంతకల్ విడపనకల్ హవలిగి
386 గుంతకల్ విడపనకల్ జనార్ధనపల్లి
387 గుంతకల్ విడపనకల్ కదధరాబెంచ్
388 గుంతకల్ విడపనకల్ కరకముక్కల
389 గుంతకల్ విడపనకల్ కొట్టాలపల్లి
390 గుంతకల్ విడపనకల్ మలాపురం
391 గుంతకల్ విడపనకల్ పాల్తూరు
392 గుంతకల్ విడపనకల్ పోలికి
393 గుంతకల్ విడపనకల్ ఆర్.కొట్టాల
394 గుంతకల్ విడపనకల్ ఉండబండ
395 గుంతకల్ విడపనకల్ వి.కొత్తకోట
396 గుంతకల్ విడపనకల్ వేల్పుమడుగు
397 గుంతకల్ విడపనకల్ విడపనకల్లు
398 కళ్యాణదుర్గ్ బెళుగుప్ప యలగలవంక   తాండ
399 కళ్యాణదుర్గ్ బెళుగుప్ప అంకంపల్లి
400 కళ్యాణదుర్గ్ బెళుగుప్ప అవులెన్నా
401 కళ్యాణదుర్గ్ బెళుగుప్ప బి.   రామసాగరం
402 కళ్యాణదుర్గ్ బెళుగుప్ప బెళుగుప్ప
403 కళ్యాణదుర్గ్ బెళుగుప్ప దుద్దెకుంట
404 కళ్యాణదుర్గ్ బెళుగుప్ప గంగవరం
405 కళ్యాణదుర్గ్ బెళుగుప్ప హనిమిరెడ్డిపల్లి
406 కళ్యాణదుర్గ్ బెళుగుప్ప జీడిపల్లి
407 కళ్యాణదుర్గ్ బెళుగుప్ప కాలువపల్లి
408 కళ్యాణదుర్గ్ బెళుగుప్ప ఎన్.   గుండ్లపల్లి
409 కళ్యాణదుర్గ్ బెళుగుప్ప నక్కలపల్లి
410 కళ్యాణదుర్గ్ బెళుగుప్ప నరసాపురం
411 కళ్యాణదుర్గ్ బెళుగుప్ప రామినేపల్లి
412 కళ్యాణదుర్గ్ బెళుగుప్ప సీరిపి
413 కళ్యాణదుర్గ్ బెళుగుప్ప శ్రీరంగాపురం
414 కళ్యాణదుర్గ్ బెళుగుప్ప తగ్గుపర్తి
415 కళ్యాణదుర్గ్ బెళుగుప్ప విరుపాపల్లి
416 కళ్యాణదుర్గ్ బెళుగుప్ప యర్రగుడి
417 కళ్యాణదుర్గ్ బొమ్మనహాల్ బాణూరు
418 కళ్యాణదుర్గ్ బొమ్మనహాల్ బొల్లనగూడెం
419 కళ్యాణదుర్గ్ బొమ్మనహాల్ బొమ్మనహాల్
420 కళ్యాణదుర్గ్ బొమ్మనహాల్ డి.హోన్నూరు
421 కళ్యాణదుర్గ్ బొమ్మనహాల్ ఎలాంజి
422 కళ్యాణదుర్గ్ బొమ్మనహాల్ గోనెహల్
423 కళ్యాణదుర్గ్ బొమ్మనహాల్ గోవిందవాడ
424 కళ్యాణదుర్గ్ బొమ్మనహాల్ హరేసముద్రం
425 కళ్యాణదుర్గ్ బొమ్మనహాల్ కల్లుహోళ
426 కళ్యాణదుర్గ్ బొమ్మనహాల్ కొలగనహళ్లి
427 కళ్యాణదుర్గ్ బొమ్మనహాల్ కురువల్లి
428 కళ్యాణదుర్గ్ బొమ్మనహాల్ లింగదహల్
429 కళ్యాణదుర్గ్ బొమ్మనహాల్ నేమకల్
430 కళ్యాణదుర్గ్ బొమ్మనహాల్ సిద్ధరామపురం
431 కళ్యాణదుర్గ్ బొమ్మనహాల్ సింగనహళ్లి
432 కళ్యాణదుర్గ్ బొమ్మనహాల్ శ్రీధరగట్ట
433 కళ్యాణదుర్గ్ బొమ్మనహాల్ ఉద్దేహల్
434 కళ్యాణదుర్గ్ బొమ్మనహాల్ ఉంతకల్
435 కళ్యాణదుర్గ్ బొమ్మనహాల్ ఉప్పరహల్
436 కళ్యాణదుర్గ్ బ్రహ్మసముద్రం భిరాసముద్రం
437 కళ్యాణదుర్గ్ బ్రహ్మసముద్రం భైరవానితిప్ప
438 కళ్యాణదుర్గ్ బ్రహ్మసముద్రం బొమ్మగానిపల్లి
439 కళ్యాణదుర్గ్ బ్రహ్మసముద్రం బ్రహ్మసముద్రం
440 కళ్యాణదుర్గ్ బ్రహ్మసముద్రం గుండిగానిపల్లి
441 కళ్యాణదుర్గ్ బ్రహ్మసముద్రం కానేపల్లి
442 కళ్యాణదుర్గ్ బ్రహ్మసముద్రం ముపుల్లకుంట
443 కళ్యాణదుర్గ్ బ్రహ్మసముద్రం నాగిరెడ్డిపల్లి
444 కళ్యాణదుర్గ్ బ్రహ్మసముద్రం పాలవెంకటాపురం
445 కళ్యాణదుర్గ్ బ్రహ్మసముద్రం పిల్లపల్లి
446 కళ్యాణదుర్గ్ బ్రహ్మసముద్రం రాయల్లప్పదొడ్డి
447 కళ్యాణదుర్గ్ బ్రహ్మసముద్రం సంతేకొండాపురం
448 కళ్యాణదుర్గ్ బ్రహ్మసముద్రం తీటకల్
449 కళ్యాణదుర్గ్ బ్రహ్మసముద్రం వేపులపర్తి
450 కళ్యాణదుర్గ్ బ్రహ్మసముద్రం పశ్చిమ   కోడిపల్లి
451 కళ్యాణదుర్గ్ బ్రహ్మసముద్రం యర్రాడికెర్ర
452 కళ్యాణదుర్గ్ డి.హిరేహల్ చెర్లోపల్లి
453 కళ్యాణదుర్గ్ డి.హిరేహల్ డి.హిరేహల్
454 కళ్యాణదుర్గ్ డి.హిరేహల్ దొడగట్ట
455 కళ్యాణదుర్గ్ డి.హిరేహల్ హుల్లికల్లు
456 కళ్యాణదుర్గ్ డి.హిరేహల్ జాజరకల్లు
457 కళ్యాణదుర్గ్ డి.హిరేహల్ కదలూరు
458 కళ్యాణదుర్గ్ డి.హిరేహల్ కుడ్లూరు
459 కళ్యాణదుర్గ్ డి.హిరేహల్ ఎం.హనుమాపురం
460 కళ్యాణదుర్గ్ డి.హిరేహల్ మాదేనహళ్లి
461 కళ్యాణదుర్గ్ డి.హిరేహల్ మలపనగుడి
462 కళ్యాణదుర్గ్ డి.హిరేహల్ మల్లికేతి
463 కళ్యాణదుర్గ్ డి.హిరేహల్ మురడి
464 కళ్యాణదుర్గ్ డి.హిరేహల్ నాగలాపురం
465 కళ్యాణదుర్గ్ డి.హిరేహల్ ఓబుళాపురం
466 కళ్యాణదుర్గ్ డి.హిరేహల్ పులకుర్తి
467 కళ్యాణదుర్గ్ డి.హిరేహల్ సోమలాపురం
468 కళ్యాణదుర్గ్ గుమ్మగట్ట 75   వీరపురం
469 కళ్యాణదుర్గ్ గుమ్మగట్ట బెలోడు
470 కళ్యాణదుర్గ్ గుమ్మగట్ట భూపసముద్రం
471 కళ్యాణదుర్గ్ గుమ్మగట్ట గలగల
472 కళ్యాణదుర్గ్ గుమ్మగట్ట గొల్లపల్లి
473 కళ్యాణదుర్గ్ గుమ్మగట్ట గోనబావి
474 కళ్యాణదుర్గ్ గుమ్మగట్ట గుమ్మగట్ట
475 కళ్యాణదుర్గ్ గుమ్మగట్ట కె   పి దొడ్డి
476 కళ్యాణదుర్గ్ గుమ్మగట్ట కలుగోడు
477 కళ్యాణదుర్గ్ గుమ్మగట్ట మారెంపల్లి
478 కళ్యాణదుర్గ్ గుమ్మగట్ట నేత్రపల్లి
479 కళ్యాణదుర్గ్ గుమ్మగట్ట పూలకుంట
480 కళ్యాణదుర్గ్ గుమ్మగట్ట రంగసముద్రం
481 కళ్యాణదుర్గ్ గుమ్మగట్ట సిరిగే   దొడ్డి
482 కళ్యాణదుర్గ్ గుమ్మగట్ట తాళ్లకెరె
483 కళ్యాణదుర్గ్ కళ్యాణదుర్గ్ బట్టువానిపల్లి
484 కళ్యాణదుర్గ్ కళ్యాణదుర్గ్ బోరంపల్లి
485 కళ్యాణదుర్గ్ కళ్యాణదుర్గ్ బైద్రహల్లి
486 కళ్యాణదుర్గ్ కళ్యాణదుర్గ్ చాపిరి
487 కళ్యాణదుర్గ్ కళ్యాణదుర్గ్ దుర్దకుంట
488 కళ్యాణదుర్గ్ కళ్యాణదుర్గ్ తూర్పు   కోడిపల్లి
489 కళ్యాణదుర్గ్ కళ్యాణదుర్గ్ గరుడాపురం
490 కళ్యాణదుర్గ్ కళ్యాణదుర్గ్ గొల్ల
491 కళ్యాణదుర్గ్ కళ్యాణదుర్గ్ హులికల్
492 కళ్యాణదుర్గ్ కళ్యాణదుర్గ్ కొత్తూరు
493 కళ్యాణదుర్గ్ కళ్యాణదుర్గ్ ఎం.కొండాపురం
494 కళ్యాణదుర్గ్ కళ్యాణదుర్గ్ మద్దినాయనపల్లి
495 కళ్యాణదుర్గ్ కళ్యాణదుర్గ్ మణిరేవు
496 కళ్యాణదుర్గ్ కళ్యాణదుర్గ్ నారాయణపురం
497 కళ్యాణదుర్గ్ కళ్యాణదుర్గ్ పాలవాయి
498 కళ్యాణదుర్గ్ కళ్యాణదుర్గ్ పీటీఆర్   పల్లి తండా
499 కళ్యాణదుర్గ్ కళ్యాణదుర్గ్ తిమ్మసముద్రం
500 కళ్యాణదుర్గ్ కంబదూరు చెన్నంపల్లి
501 కళ్యాణదుర్గ్ కంబదూరు గొల్లపల్లి
502 కళ్యాణదుర్గ్ కంబదూరు కంబదూరు
503 కళ్యాణదుర్గ్ కంబదూరు కర్తనపర్తి
504 కళ్యాణదుర్గ్ కంబదూరు కూరాకులపల్లి
505 కళ్యాణదుర్గ్ కంబదూరు మరిమేకలపల్లి
506 కళ్యాణదుర్గ్ కంబదూరు ములకనూరు
507 కళ్యాణదుర్గ్ కంబదూరు నూటిమడుగు
508 కళ్యాణదుర్గ్ కంబదూరు పల్లూరు
509 కళ్యాణదుర్గ్ కంబదూరు రాళ్ల   అనంతపురం
510 కళ్యాణదుర్గ్ కంబదూరు రాంపురం
511 కళ్యాణదుర్గ్ కంబదూరు తిమ్మాపురం
512 కళ్యాణదుర్గ్ కనేకల్ 43-ఉడేగోళం
513 కళ్యాణదుర్గ్ కనేకల్ బెనికల్
514 కళ్యాణదుర్గ్ కనేకల్ బిదురుకొంతం
515 కళ్యాణదుర్గ్ కనేకల్ బ్రహ్మసముద్రం
516 కళ్యాణదుర్గ్ కనేకల్ గణిగేర
517 కళ్యాణదుర్గ్ కనేకల్ గరుడచేడు
518 కళ్యాణదుర్గ్ కనేకల్ గోపులాపురం
519 కళ్యాణదుర్గ్ కనేకల్ హనకనహల్
520 కళ్యాణదుర్గ్ కనేకల్ హుల్లికెర
521 కళ్యాణదుర్గ్ కనేకల్ జక్కలవాడికి
522 కళ్యాణదుర్గ్ కనేకల్ కలేకుర్తి
523 కళ్యాణదుర్గ్ కనేకల్ కనేకల్
524 కళ్యాణదుర్గ్ కనేకల్ మాల్యం
525 కళ్యాణదుర్గ్ కనేకల్ ఎన్.హనుమాపురం
526 కళ్యాణదుర్గ్ కనేకల్ రాచుమర్రి
527 కళ్యాణదుర్గ్ కనేకల్ సొల్లాపురం
528 కళ్యాణదుర్గ్ కనేకల్ తుంబిగనూరు
529 కళ్యాణదుర్గ్ కనేకల్ యర్రగుంట
530 కళ్యాణదుర్గ్ కుందుర్పి అప్పిలేపల్లి
531 కళ్యాణదుర్గ్ కుందుర్పి బసాపురం
532 కళ్యాణదుర్గ్ కుందుర్పి బెస్తరపల్లి
533 కళ్యాణదుర్గ్ కుందుర్పి జంబుగుంపల
534 కళ్యాణదుర్గ్ కుందుర్పి కరిగానిపల్లి
535 కళ్యాణదుర్గ్ కుందుర్పి కుందుర్పి
536 కళ్యాణదుర్గ్ కుందుర్పి మహంతపురం
537 కళ్యాణదుర్గ్ కుందుర్పి మలయనూరు
538 కళ్యాణదుర్గ్ కుందుర్పి నిజవల్లి
539 కళ్యాణదుర్గ్ కుందుర్పి తెనగల్లు
540 కళ్యాణదుర్గ్ కుందుర్పి తూముకుంట
541 కళ్యాణదుర్గ్ కుందుర్పి యనుమలదొడ్డి
542 కళ్యాణదుర్గ్ కుందుర్పి యర్రకుంట
543 కళ్యాణదుర్గ్ రాయదుర్గం 74-ఉడేగోళం
544 కళ్యాణదుర్గ్ రాయదుర్గం ఆవులదాట్ల
545 కళ్యాణదుర్గ్ రాయదుర్గం బాగినాయకనహళ్లి
546 కళ్యాణదుర్గ్ రాయదుర్గం బొందనకల్
547 కళ్యాణదుర్గ్ రాయదుర్గం చదమ్
548 కళ్యాణదుర్గ్ రాయదుర్గం చడం   గొల్లలదొడ్డి
549 కళ్యాణదుర్గ్ రాయదుర్గం డి.కొండాపురం
550 కళ్యాణదుర్గ్ రాయదుర్గం గ్రామదట్ల
551 కళ్యాణదుర్గ్ రాయదుర్గం జుంజురాంపల్లి
552 కళ్యాణదుర్గ్ రాయదుర్గం కెంచనపల్లి
553 కళ్యాణదుర్గ్ రాయదుర్గం కొంతనపల్లి
554 కళ్యాణదుర్గ్ రాయదుర్గం మల్లాపురం
555 కళ్యాణదుర్గ్ రాయదుర్గం మెచ్చిరి
556 కళ్యాణదుర్గ్ రాయదుర్గం నాగిరెడ్డిపల్లి
557 కళ్యాణదుర్గ్ రాయదుర్గం పల్లెపల్లి
558 కళ్యాణదుర్గ్ రాయదుర్గం రేకులకుంట
559 కళ్యాణదుర్గ్ రాయదుర్గం టి.వీరాపురం
560 కళ్యాణదుర్గ్ రాయదుర్గం వద్రహన్నూరు
561 కళ్యాణదుర్గ్ రాయదుర్గం వేపరాల
562 కళ్యాణదుర్గ్ సెట్టూరు ఆవుంపల్లి
563 కళ్యాణదుర్గ్ సెట్టూరు అయ్యగార్లపల్లి
564 కళ్యాణదుర్గ్ సెట్టూరు బచే   హల్లి
565 కళ్యాణదుర్గ్ సెట్టూరు చెర్లోపల్లి
566 కళ్యాణదుర్గ్ సెట్టూరు చిన్నంపల్లి
567 కళ్యాణదుర్గ్ సెట్టూరు చింతర్లపల్లి
568 కళ్యాణదుర్గ్ సెట్టూరు ఇడుకల్
569 కళ్యాణదుర్గ్ సెట్టూరు కనుకూరు
570 కళ్యాణదుర్గ్ సెట్టూరు ఖైరేవు
571 కళ్యాణదుర్గ్ సెట్టూరు లక్ష్మంపల్లి
572 కళ్యాణదుర్గ్ సెట్టూరు మాకోడికి
573 కళ్యాణదుర్గ్ సెట్టూరు ములకలేదు
574 కళ్యాణదుర్గ్ సెట్టూరు పెరుగుపాళ్యం
575 కళ్యాణదుర్గ్ సెట్టూరు సెట్టూరు
576 కళ్యాణదుర్గ్ సెట్టూరు తిప్పనపల్లి
577 కళ్యాణదుర్గ్ సెట్టూరు యాటకల్