ముగించు

గ్రామ పంచాయితీలు

ఐదు విభాగాలలో  1003 గ్రాంపచాయతీలు ఉన్నాయి, డివిజన్ వారీగా క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.

  1. అనంతపురం 
  2. ధర్మవరం
  3. కదిరి
  4. కళ్యాణదుర్గం
  5. పెనుకొండ