ముగించు

కళ్యాణదుర్గం

కళ్యాణదుర్గం విబాగం
క్రమ సంఖ్య నియోజకవర్గం పేరు డివిజన్ పేరు మండలం పేరు గ్రామా పంచాయీతి పేరు
1 ఉరవకొండ కల్యాణదుర్గం బెలుగుప్ప అంకంపల్లి
2 ఉరవకొండ కల్యాణదుర్గం బెలుగుప్ప ఆవులెన్న
3 ఉరవకొండ కల్యాణదుర్గం బెలుగుప్ప బి.రామసాగరం
4 ఉరవకొండ కల్యాణదుర్గం బెలుగుప్ప బెలుగుప్ప
5 ఉరవకొండ కల్యాణదుర్గం బెలుగుప్ప దుద్దెకుంట
6 ఉరవకొండ కల్యాణదుర్గం బెలుగుప్ప గంగవరం
7 ఉరవకొండ కల్యాణదుర్గం బెలుగుప్ప హనిమిరెడ్డిపల్లి
8 ఉరవకొండ కల్యాణదుర్గం బెలుగుప్ప జీడిపల్లి
9 ఉరవకొండ కల్యాణదుర్గం బెలుగుప్ప కాలువపల్లి
10 ఉరవకొండ కల్యాణదుర్గం బెలుగుప్ప యెన్.గుండ్లపల్లి
11 ఉరవకొండ కల్యాణదుర్గం బెలుగుప్ప నక్కలపల్లి
12 ఉరవకొండ కల్యాణదుర్గం బెలుగుప్ప నరసాపురము
13 ఉరవకొండ కల్యాణదుర్గం బెలుగుప్ప యలగల వంక తాండ
14 ఉరవకొండ కల్యాణదుర్గం బెలుగుప్ప రామినేపల్లి
15 ఉరవకొండ కల్యాణదుర్గం బెలుగుప్ప శీర్పి
16 ఉరవకొండ కల్యాణదుర్గం బెలుగుప్ప శ్రీరంగాపురము
17 ఉరవకొండ కల్యాణదుర్గం బెలుగుప్ప తగ్గుపర్తి
18 ఉరవకొండ కల్యాణదుర్గం బెలుగుప్ప విరుపాపల్లి
19 ఉరవకొండ కల్యాణదుర్గం బెలుగుప్ప ఎర్రగుడి
20 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం బ్రహ్మసముద్రం భైరసముద్రం
21 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం బ్రహ్మసముద్రం భైరవానితిప్ప
22 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం బ్రహ్మసముద్రం బొమ్మగానిపల్లి
23 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం బ్రహ్మసముద్రం బ్రహ్మసముద్రం
24 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం బ్రహ్మసముద్రం గుండిగానిపల్లి
25 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం బ్రహ్మసముద్రం కన్నేపల్లి
26 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం బ్రహ్మసముద్రం ముప్పలకుంట
27 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం బ్రహ్మసముద్రం నాగిరెడ్డిపల్లి
28 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం బ్రహ్మసముద్రం పాలవెంకటాపురము
29 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం బ్రహ్మసముద్రం పిల్లలపల్లి
30 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం బ్రహ్మసముద్రం రాయలప్పదొడ్డి
31 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం బ్రహ్మసముద్రం సంతేకొండాపురము
32 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం బ్రహ్మసముద్రం తీటకల్
33 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం బ్రహ్మసముద్రం వేపులపర్తి
34 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం బ్రహ్మసముద్రం వెస్ట్ కోడిపల్లి
35 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం బ్రహ్మసముద్రం ఎరడికెర
36 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కళ్యాణదుర్గము బట్టువానిపల్లి
37 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కళ్యాణదుర్గము బోరంపల్లి
38 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కళ్యాణదుర్గము బ్యాడ్రహళ్లి
39 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కళ్యాణదుర్గము చాపిరి
40 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కళ్యాణదుర్గము దురదకుంట
41 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కళ్యాణదుర్గము ఈస్ట్ కోడిపల్లి
42 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కళ్యాణదుర్గము గరుడపురము
43 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కళ్యాణదుర్గము గొల్ల
44 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కళ్యాణదుర్గము హుళికల్
45 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కళ్యాణదుర్గము కొత్తూరు
46 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కళ్యాణదుర్గము యం.కొండాపురము
47 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కళ్యాణదుర్గము మద్ది నయనపల్లి
48 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కళ్యాణదుర్గము పి.టి.ఆర్.పల్లి తాండ
49 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కళ్యాణదుర్గము మానిరేవు
50 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కళ్యాణదుర్గము నారాయణ పురము
51 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కళ్యాణదుర్గము పాలవాయి
52 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కళ్యాణదుర్గము తిమ్మసముద్రం
53 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కంబదూరు చెన్నంపల్లి
54 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కంబదూరు గొల్లపల్లి
55 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కంబదూరు కంబదూరు
56 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కంబదూరు కర్తనపర్తి
57 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కంబదూరు కురాకులపల్లి
58 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కంబదూరు మర్రిమేకల పల్లి
59 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కంబదూరు ములకనూరు
60 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కంబదూరు నూతిమడుగు
61 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కంబదూరు పాల్లూరు
62 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కంబదూరు రాళ్ళ అనంతపురము
63 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కంబదూరు రాంపురం
64 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కంబదూరు తిమ్మాపురము
65 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కుందుర్పి అప్పిలేపల్లి
66 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కుందుర్పి బసాపురము
67 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కుందుర్పి బెస్తరపల్లి
68 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కుందుర్పి జంబుగుంపల
69 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కుందుర్పి కరిగానిపల్లి
70 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కుందుర్పి కుందుర్పి
71 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కుందుర్పి మహంతపురము
72 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కుందుర్పి మలయనూరు
73 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కుందుర్పి నిజవల్లి
74 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కుందుర్పి తెనగల్లు
75 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కుందుర్పి తూముకుంట
76 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కుందుర్పి ఎనుమలదొడ్డి
77 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం కుందుర్పి ఎర్రకుంట
78 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం శెట్టురు అనుం పల్లి
79 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం శెట్టురు అయ్యవారిపల్లి
80 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం శెట్టురు బచేహళ్లి
81 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం శెట్టురు చెర్లోపల్లి
82 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం శెట్టురు చిన్నంపల్లి
83 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం శెట్టురు చింతర్లపల్లి
84 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం శెట్టురు ఐదుకల్
85 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం శెట్టురు కనుకూరు
86 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం శెట్టురు కైరేవు
87 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం శెట్టురు లక్ష్మంపల్లి
88 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం శెట్టురు మాకోడికి
89 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం శెట్టురు ములకలేడు
90 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం శెట్టురు పెరుగుపాల్యం
91 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం శెట్టురు శెట్టురు
92 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం శెట్టురు తిప్పనపల్లి
93 కళ్యాణదుర్గము కల్యాణదుర్గం శెట్టురు యాటకళ్
94 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం బొమ్మనహల్ బండూరు
95 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం బొమ్మనహల్ బొల్లనగుడ్డం
96 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం బొమ్మనహల్ బొమ్మనహల్
97 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం బొమ్మనహల్ డి.హొన్నూరు
98 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం బొమ్మనహల్ ఏలంజి
99 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం బొమ్మనహల్ గోనేహళ్
100 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం బొమ్మనహల్ గోవిందవాడ
101 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం బొమ్మనహల్ హరేసముద్రం
102 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం బొమ్మనహల్ కల్లుహోల
103 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం బొమ్మనహల్ కొలగానహళ్లి
104 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం బొమ్మనహల్ కురువల్లి
105 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం బొమ్మనహల్ లింగదహళ్
106 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం బొమ్మనహల్ నేమకళ్
107 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం బొమ్మనహల్ సిద్దరాంపురం
108 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం బొమ్మనహల్ సింగనహళ్లి
109 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం బొమ్మనహల్ శ్రీధరగట్ట
110 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం బొమ్మనహల్ ఉన్తకల్
111 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం బొమ్మనహల్ ఉద్దేహళ్
112 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం బొమ్మనహల్ ఉప్పరహళ్
113 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం డి.హిరేహల్ చెర్లోపల్లి
114 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం డి.హిరేహల్ డి.హిరేహల్
115 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం డి.హిరేహల్ దొడగట్ట
116 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం డి.హిరేహల్ హుల్లికల్లు
117 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం డి.హిరేహల్ జజారకల్లు
118 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం డి.హిరేహల్ కడలూరు
119 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం డి.హిరేహల్ కుడ్లురు
120 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం డి.హిరేహల్ యం.హనుమపురము
121 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం డి.హిరేహల్ మదేనహళ్లి
122 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం డి.హిరేహల్ మలపనగుడి
123 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం డి.హిరేహల్ మల్లికేతి
124 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం డి.హిరేహల్ మురడి
125 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం డి.హిరేహల్ నాగలాపురము
126 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం డి.హిరేహల్ ఓబులపురము
127 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం డి.హిరేహల్ పులకుర్తి
128 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం డి.హిరేహల్ సోమలపురము
129 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం గుమ్మగట్ట గలగల
130 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం గుమ్మగట్ట గొల్లపల్లి
131 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం గుమ్మగట్ట కె.పి.దొడ్డి
132 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం గుమ్మగట్ట సిరిగేదొడ్డి
133 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం గుమ్మగట్ట వీరాపురము
134 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం గుమ్మగట్ట బేలోడు
135 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం గుమ్మగట్ట నేత్రపల్లి
136 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం గుమ్మగట్ట భూపసముద్రం
137 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం గుమ్మగట్ట మారేం పల్లి
138 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం గుమ్మగట్ట కలుగోడు
139 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం గుమ్మగట్ట పూలకుంట
140 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం గుమ్మగట్ట రంగసముద్రం
141 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం గుమ్మగట్ట తాళ్లకెర
142 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం గుమ్మగట్ట గుమ్మగట్ట
143 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం గుమ్మగట్ట గోనబావి
144 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం కనేకల్లు 43-ఉడేగోళం
145 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం కనేకల్లు బెన్నికల్
146 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం కనేకల్లు బిదురుకొంతం
147 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం కనేకల్లు బ్రహ్మసముద్రం
148 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం కనేకల్లు గరుడచేరువు
149 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం కనేకల్లు గణిగెర
150 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం కనేకల్లు గోపులాపురము
151 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం కనేకల్లు హుల్లికేర
152 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం కనేకల్లు హనకనహళ్
153 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం కనేకల్లు జక్కలవడికి
154 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం కనేకల్లు కలేకుర్తి
155 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం కనేకల్లు కనేకల్
156 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం కనేకల్లు మాల్యం
157 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం కనేకల్లు యన్.హనుమాపురము
158 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం కనేకల్లు రాచుమర్రి
159 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం కనేకల్లు సోల్లాపురము
160 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం కనేకల్లు తుంబిగనూరు
161 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం కనేకల్లు ఎర్రగుంట
162 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం రాయదుర్గం 74-ఉడేగోళం
163 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం రాయదుర్గం ఆవులెన్న
164 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం రాయదుర్గం బాగేనయకనహళ్లి
165 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం రాయదుర్గం బొందనకల్
166 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం రాయదుర్గం చదం
167 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం రాయదుర్గం చదం గొల్లలదొడ్డి
168 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం రాయదుర్గం డి.కొండాపురము
169 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం రాయదుర్గం గ్రామదట్ల
170 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం రాయదుర్గం జుంజురాంపల్లి
171 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం రాయదుర్గం కేంచానపల్లి
172 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం రాయదుర్గం కొంతానపల్లి
173 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం రాయదుర్గం మల్లాపురము
174 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం రాయదుర్గం మెచ్చిరి
175 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం రాయదుర్గం నాగిరెడ్డిపల్లి
176 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం రాయదుర్గం పల్లెపల్లి
177 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం రాయదుర్గం రేకులకుంట
178 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం రాయదుర్గం టి.వీరాపురము
179 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం రాయదుర్గం వడ్రహొన్నూరు
180 రాయదుర్గం కల్యాణదుర్గం రాయదుర్గం వేపరాల