ముగించు

కదిరి

కదిరి విభాగం
క్రమ సంఖ్య నియోజకవర్గం పేరు డివిజన్ పేరు మండలం పేరు గ్రామా పంచాయీతి పేరు
1 కదిరి కదిరి గాండ్లపెంట చామలగొంది
2 కదిరి కదిరి గాండ్లపెంట జి.పెద్ద తాండ
3 కదిరి కదిరి గాండ్లపెంట గాండ్లపెంట
4 కదిరి కదిరి గాండ్లపెంట గొడ్డువెలగల
5 కదిరి కదిరి గాండ్లపెంట జీనులకుంట
6 కదిరి కదిరి గాండ్లపెంట కటారుపల్లి
7 కదిరి కదిరి గాండ్లపెంట కురుమామిడి
8 కదిరి కదిరి గాండ్లపెంట మద్దివారిగొంది
9 కదిరి కదిరి గాండ్లపెంట మలమీదపల్లి
10 కదిరి కదిరి గాండ్లపెంట సోమయాజులపల్లి
11 కదిరి కదిరి గాండ్లపెంట తుమ్మలబైలు
12 కదిరి కదిరి గాండ్లపెంట తూపల్లి
13 కదిరి కదిరి గాండ్లపెంట వేపరాళ్ల
14 కదిరి కదిరి కదిరి బూరుగుపల్లి
15 కదిరి కదిరి కదిరి చలమకుంట్లపల్లి
16 కదిరి కదిరి కదిరి కదిరి బ్రాహ్మణపల్లి
17 కదిరి కదిరి కదిరి కదిరి కుంట్లపల్లి
18 కదిరి కదిరి కదిరి కదిరి రూరల్
19 కదిరి కదిరి కదిరి కాలసముద్రం
20 కదిరి కదిరి కదిరి కొండమనాయునిపల్లి
21 కదిరి కదిరి కదిరి మొతుకుపల్లి
22 కదిరి కదిరి కదిరి ముత్యాలచెరువు
23 కదిరి కదిరి కదిరి చౌటి తాండ
24 కదిరి కదిరి కదిరి చిగురుమాని తాండ
25 కదిరి కదిరి కదిరి పట్నం
26 కదిరి కదిరి కదిరి ఎగువపల్లి
27 కదిరి కదిరి కదిరి యెర్రదొడ్డి
28 కదిరి కదిరి నల్లచెరువు అల్లుగుండు
29 కదిరి కదిరి నల్లచెరువు జోగన్నపేట
30 కదిరి కదిరి నల్లచెరువు కదిరి పూలకుంట
31 కదిరి కదిరి నల్లచెరువు యం.అగ్రహారము
32 కదిరి కదిరి నల్లచెరువు మద్దిమడుగు
33 కదిరి కదిరి నల్లచెరువు నల్లచెరువు
34 కదిరి కదిరి నల్లచెరువు ఒరువాయి
35 కదిరి కదిరి నల్లచెరువు పి.కొత్తపల్లి
36 కదిరి కదిరి నల్లచెరువు బాలేపల్లి  తాండ
37 కదిరి కదిరి నల్లచెరువు పంతుల చెరువు
38 కదిరి కదిరి నల్లచెరువు తలమర్లవండ్లపల్లి
39 కదిరి కదిరి నల్లచెరువు తవళం మర్రి
40 కదిరి కదిరి నల్లచెరువు ఉబిచెర్ల
41 కదిరి కదిరి నంబులపులకుంట నంబులపులకుంట
42 కదిరి కదిరి నంబులపులకుంట పి.కొత్తపల్లి
43 కదిరి కదిరి నంబులపులకుంట పెడబల్లి
44 కదిరి కదిరి నంబులపులకుంట బలిజపల్లి
45 కదిరి కదిరి నంబులపులకుంట వంకమద్ది
46 కదిరి కదిరి నంబులపులకుంట ఎదురుదోన
47 కదిరి కదిరి నంబులపులకుంట టి.యం.పల్లి
48 కదిరి కదిరి నంబులపులకుంట మర్రికొమ్మ దిన్నె
49 కదిరి కదిరి నంబులపులకుంట మేకల చెరువు
50 కదిరి కదిరి నంబులపులకుంట ధనియని చెరువు
51 కదిరి కదిరి నంబులపులకుంట వేలిచేలమల
52 కదిరి కదిరి నంబులపులకుంట వెస్ట్ నడింపల్లి
53 కదిరి కదిరి నంబులపులకుంట గౌకన పల్లి
54 కదిరి కదిరి తలుపుల బండ్లపల్లి
55 కదిరి కదిరి తలుపుల బట్రేపల్లి
56 కదిరి కదిరి తలుపుల ఈదులకుంట్లపల్లి
57 కదిరి కదిరి తలుపుల గుండువరిపల్లి
58 కదిరి కదిరి తలుపుల కుర్లి
59 కదిరి కదిరి తలుపుల లక్కసముద్రం
60 కదిరి కదిరి తలుపుల నూతనకాల్వ
61 కదిరి కదిరి తలుపుల ఓబులరెడ్డిపల్లి
62 కదిరి కదిరి తలుపుల ఒడులపల్లి
63 కదిరి కదిరి తలుపుల గొల్లపల్లి తాండ
64 కదిరి కదిరి తలుపుల పెద్దన్నవారిపల్లి
65 కదిరి కదిరి తలుపుల పెనబడివాండ్ల పల్లి
66 కదిరి కదిరి తలుపుల పోల్తలవారిపల్లి
67 కదిరి కదిరి తలుపుల పులిగుండ్లపల్లి
68 కదిరి కదిరి తలుపుల తలుపుల (మేజరు)
69 కదిరి కదిరి తలుపుల ఉడుములకుర్తి
70 కదిరి కదిరి తలుపుల వేపమానిపేట
71 కదిరి కదిరి తనకల్లు బాలసముద్రం
72 కదిరి కదిరి తనకల్లు బొంతలపల్లి
73 కదిరి కదిరి తనకల్లు చీకటిమానిపల్లి
74 కదిరి కదిరి తనకల్లు చిన్నరామన్నగారిపల్లి
75 కదిరి కదిరి తనకల్లు దిగువచేక్కవారిపల్లి
76 కదిరి కదిరి తనకల్లు దిగువతోట్లపల్లి
77 కదిరి కదిరి తనకల్లు ఈతోడు
78 కదిరి కదిరి తనకల్లు గేమేననాయక్ తాండ
79 కదిరి కదిరి తనకల్లు కొక్కంటి
80 కదిరి కదిరి తనకల్లు కొర్తికోట
81 కదిరి కదిరి తనకల్లు కోటపల్లి
82 కదిరి కదిరి తనకల్లు మలిరెడ్డిపల్లి
83 కదిరి కదిరి తనకల్లు ముండ్ల వారిపల్లి
84 కదిరి కదిరి తనకల్లు రాచినేపల్లి
85 కదిరి కదిరి తనకల్లు టి.సదం
86 కదిరి కదిరి తనకల్లు తనకల్లు (మేజర్)
87 కదిరి కదిరి తనకల్లు తవళం
88 పుట్టపర్తి కదిరి ఆమడగూరు ఆమడగూరు
89 పుట్టపర్తి కదిరి ఆమడగూరు చీకిరేవులపల్లి
90 పుట్టపర్తి కదిరి ఆమడగూరు చినగానిపల్లి
91 పుట్టపర్తి కదిరి ఆమడగూరు గుండువరిపల్లి
92 పుట్టపర్తి కదిరి ఆమడగూరు జౌవకులకోత్తపల్లి
93 పుట్టపర్తి కదిరి ఆమడగూరు కస్సముద్రం
94 పుట్టపర్తి కదిరి ఆమడగూరు మహమ్మదాబాద్
95 పుట్టపర్తి కదిరి ఆమడగూరు పులకుంటపల్లి
96 పుట్టపర్తి కదిరి ఆమడగూరు తుమ్మల
97 పుట్టపర్తి కదిరి బుక్కపట్నం అగ్రహారం
98 పుట్టపర్తి కదిరి బుక్కపట్నం బుక్కపట్నం
99 పుట్టపర్తి కదిరి బుక్కపట్నం గసికవారిపల్లి
100 పుట్టపర్తి కదిరి బుక్కపట్నం గూనిపల్లి
101 పుట్టపర్తి కదిరి బుక్కపట్నం కొత్తకోట
102 పుట్టపర్తి కదిరి బుక్కపట్నం మదిరేబ్య్లు  తాండ
103 పుట్టపర్తి కదిరి బుక్కపట్నం క్రిష్ణపురము
104 పుట్టపర్తి కదిరి బుక్కపట్నం మరల
105 పుట్టపర్తి కదిరి బుక్కపట్నం నారసింపల్లి తాండ
106 పుట్టపర్తి కదిరి బుక్కపట్నం పాముదుర్తి
107 పుట్టపర్తి కదిరి బుక్కపట్నం సిద్దరాంపురము
108 పుట్టపర్తి కదిరి బుక్కపట్నం యదలంకపల్లి
109 పుట్టపర్తి కదిరి కొత్తచెరువు కోడపగానిపల్లి
110 పుట్టపర్తి కదిరి కొత్తచెరువు కేసాపురము
111 పుట్టపర్తి కదిరి కొత్తచెరువు మైలసముద్రం
112 పుట్టపర్తి కదిరి కొత్తచెరువు నారేపల్లి
113 పుట్టపర్తి కదిరి కొత్తచెరువు లింగారెడ్డిపల్లి
114 పుట్టపర్తి కదిరి కొత్తచెరువు తిరుమలదేవరపల్లి
115 పుట్టపర్తి కదిరి కొత్తచెరువు తలమర్ల
116 పుట్టపర్తి కదిరి కొత్తచెరువు మీర్జాపురం
117 పుట్టపర్తి కదిరి కొత్తచెరువు ఇరగంపల్లి
118 పుట్టపర్తి కదిరి కొత్తచెరువు కొత్తచెరువు
119 పుట్టపర్తి కదిరి కొత్తచెరువు కె.నాగిరెడ్డిపల్లి
120 పుట్టపర్తి కదిరి కొత్తచెరువు కె.లోచెర్ల
121 పుట్టపర్తి కదిరి కొత్తచెరువు పోతులకుంట
122 పుట్టపర్తి కదిరి కొత్తచెరువు బండ్లపల్లి
123 పుట్టపర్తి కదిరి కొత్తచెరువు భైరాపురము
124 పుట్టపర్తి కదిరి నల్లమడ వేల్లమద్ది
125 పుట్టపర్తి కదిరి నల్లమడ కొండకింద తాండ
126 పుట్టపర్తి కదిరి నల్లమడ ఎర్రవంకపల్లి
127 పుట్టపర్తి కదిరి నల్లమడ చారుపల్లి
128 పుట్టపర్తి కదిరి నల్లమడ రెడ్డిపల్లి
129 పుట్టపర్తి కదిరి నల్లమడ పాతబత్తలపల్లి
130 పుట్టపర్తి కదిరి నల్లమడ వంకరకుంట
131 పుట్టపర్తి కదిరి నల్లమడ నల్లమడ
132 పుట్టపర్తి కదిరి నల్లమడ పెమనకుంటపల్లి తాండ
133 పుట్టపర్తి కదిరి నల్లమడ గోపేపల్లి
134 పుట్టపర్తి కదిరి నల్లమడ కురుమాల
135 పుట్టపర్తి కదిరి నల్లమడ మసకవంక పల్లి
136 పుట్టపర్తి కదిరి నల్లమడ దొన్నికోట
137 పుట్టపర్తి కదిరి నల్లమడ పులగం పల్లి
138 పుట్టపర్తి కదిరి ఓబులదేవర చెరువు అల్లాపల్లి
139 పుట్టపర్తి కదిరి ఓబులదేవర చెరువు చింతమానిపల్లి
140 పుట్టపర్తి కదిరి ఓబులదేవర చెరువు డబురువారిపల్లి
141 పుట్టపర్తి కదిరి ఓబులదేవర చెరువు ఇనగలూరు
142 పుట్టపర్తి కదిరి ఓబులదేవర చెరువు కొండకమర్ల
143 పుట్టపర్తి కదిరి ఓబులదేవర చెరువు మామిల్లకుంటపల్లి
144 పుట్టపర్తి కదిరి ఓబులదేవర చెరువు మిట్టపల్లి
145 పుట్టపర్తి కదిరి ఓబులదేవర చెరువు ఓబులదేవర చెరువు
146 పుట్టపర్తి కదిరి ఓబులదేవర చెరువు శేషగిరి పల్లి తాండ
147 పుట్టపర్తి కదిరి ఓబులదేవర చెరువు సున్నంపల్లి
148 పుట్టపర్తి కదిరి ఓబులదేవర చెరువు తంగెడుకుంట
149 పుట్టపర్తి కదిరి ఓబులదేవర చెరువు తిప్పేపల్లి
150 పుట్టపర్తి కదిరి ఓబులదేవర చెరువు తుమ్మలకుంట్లపల్లి
151 పుట్టపర్తి కదిరి ఓబులదేవర చెరువు వెంకటపురము
152 పుట్టపర్తి కదిరి పుట్టపర్తి అమగొండపాల్యం
153 పుట్టపర్తి కదిరి పుట్టపర్తి చెర్లోపల్లి
154 పుట్టపర్తి కదిరి పుట్టపర్తి దిగువచేర్లోపల్లి
155 పుట్టపర్తి కదిరి పుట్టపర్తి ఇరగారాజుపల్లి
156 పుట్టపర్తి కదిరి పుట్టపర్తి జగరాజుపల్లి
157 పుట్టపర్తి కదిరి పుట్టపర్తి కప్పలబండ
158 పుట్టపర్తి కదిరి పుట్టపర్తి కోట్లపల్లి
159 పుట్టపర్తి కదిరి పుట్టపర్తి నిడిమామిడి
160 పుట్టపర్తి కదిరి పుట్టపర్తి పైపల్లి
161 పుట్టపర్తి కదిరి పుట్టపర్తి పెడపల్లి
162 పుట్టపర్తి కదిరి పుట్టపర్తి రాచువారిపల్లి
163 పుట్టపర్తి కదిరి పుట్టపర్తి వెంగళమ్మచెరువు
164 పుట్టపర్తి కదిరి పుట్టపర్తి వెంకటగారిపల్లి