ముగించు

అనంతపురము

అనంతపురము విభాగం
క్రమ సంఖ్య నియోజకవర్గం పేరు డివిజన్ పేరు మండలం పేరు గ్రామా పంచాయీతి పేరు
1 అనంతపురము అర్బన్ అనంతపురము అనంతపురము రూరల్ ఎ.నారాయణపురము
2 అనంతపురము అర్బన్ అనంతపురము అనంతపురము రూరల్ అనంతపురము రూరల్
3 అనంతపురము అర్బన్ అనంతపురము అనంతపురము రూరల్ రాజీవ్ కాలనీ
4 అనంతపురము అర్బన్ అనంతపురము అనంతపురము రూరల్ రుద్రంపేట
5 ఉరవకొండ అనంతపురము కూడేరు అరవకూరు
6 ఉరవకొండ అనంతపురము కూడేరు చోళసముద్రం
7 ఉరవకొండ అనంతపురము కూడేరు గుటుకురు
8 ఉరవకొండ అనంతపురము కూడేరు ఇప్పేరు
9 ఉరవకొండ అనంతపురము కూడేరు జల్లిపల్లి
10 ఉరవకొండ అనంతపురము కూడేరు కలగళ్ల
11 ఉరవకొండ అనంతపురము కూడేరు కమ్మురు
12 ఉరవకొండ అనంతపురము కూడేరు కొర్రకోడు
13 ఉరవకొండ అనంతపురము కూడేరు కూడేరు
14 ఉరవకొండ అనంతపురము కూడేరు మారుట్ల
15 ఉరవకొండ అనంతపురము కూడేరు ముద్దలాపురము
16 ఉరవకొండ అనంతపురము కూడేరు పి.నారాయణ పురము
17 ఉరవకొండ అనంతపురము కూడేరు తిమ్మాపురం
18 ఉరవకొండ అనంతపురము కూడేరు ఉదిరిపికొండ
19 ఉరవకొండ అనంతపురము ఉరవకొండ అమిద్యాల
20 ఉరవకొండ అనంతపురము ఉరవకొండ బూదగవి
21 ఉరవకొండ అనంతపురము ఉరవకొండ చిన్నముస్తురు
22 ఉరవకొండ అనంతపురము ఉరవకొండ ఇంద్రావతి
23 ఉరవకొండ అనంతపురము ఉరవకొండ లత్తవరం
24 ఉరవకొండ అనంతపురము ఉరవకొండ మోపిడి
25 ఉరవకొండ అనంతపురము ఉరవకొండ నేరిమెట్ల
26 ఉరవకొండ అనంతపురము ఉరవకొండ నింబగళ్
27 ఉరవకొండ అనంతపురము ఉరవకొండ పెద్ద కౌకుంట్ల
28 ఉరవకొండ అనంతపురము ఉరవకొండ పెద్దముస్టురు
29 ఉరవకొండ అనంతపురము ఉరవకొండ రాకెట్ల
30 ఉరవకొండ అనంతపురము ఉరవకొండ రాయంపల్లి
31 ఉరవకొండ అనంతపురము ఉరవకొండ రేనుమకులపల్లి
32 ఉరవకొండ అనంతపురము ఉరవకొండ షేక్ శానిపల్లి
33 ఉరవకొండ అనంతపురము ఉరవకొండ ఉరవకొండ
34 ఉరవకొండ అనంతపురము ఉరవకొండ వెలిగొండ
35 ఉరవకొండ అనంతపురము ఉరవకొండ వ్యసాపురము
36 ఉరవకొండ అనంతపురము వజ్రకరూరు చాబాల
37 ఉరవకొండ అనంతపురము వజ్రకరూరు చాయపురము
38 ఉరవకొండ అనంతపురము వజ్రకరూరు చిన్నహొత్తూరు
39 ఉరవకొండ అనంతపురము వజ్రకరూరు ధర్మపురి
40 ఉరవకొండ అనంతపురము వజ్రకరూరు గడేహోత్తూరు
41 ఉరవకొండ అనంతపురము వజ్రకరూరు గంజికుంట
42 ఉరవకొండ అనంతపురము వజ్రకరూరు గుల్యాపాల్యం
43 ఉరవకొండ అనంతపురము వజ్రకరూరు జె.రాంపురము
44 ఉరవకొండ అనంతపురము వజ్రకరూరు కడమలకుంట
45 ఉరవకొండ అనంతపురము వజ్రకరూరు కమలపాడు
46 ఉరవకొండ అనంతపురము వజ్రకరూరు కొనకొండ్ల (మేజర్)
47 ఉరవకొండ అనంతపురము వజ్రకరూరు పి.సి.ప్యాపిలి
48 ఉరవకొండ అనంతపురము వజ్రకరూరు రాగులపాడు
49 ఉరవకొండ అనంతపురము వజ్రకరూరు తట్రకల్లు
50 ఉరవకొండ అనంతపురము వజ్రకరూరు యాన్.యాన్.పి తాండా
51 ఉరవకొండ అనంతపురము వజ్రకరూరు వి.పందికుంట
52 ఉరవకొండ అనంతపురము వజ్రకరూరు వజ్రకరూరు
53 ఉరవకొండ అనంతపురము వజ్రకరూరు వెంకటంపల్లి
54 ఉరవకొండ అనంతపురము వజ్రకరూరు వెంకటంపల్లి తాండ
55 ఉరవకొండ అనంతపురము విడపనకల్లు చీకలగురికి
56 ఉరవకొండ అనంతపురము విడపనకల్లు దోనేకల్లు
57 ఉరవకొండ అనంతపురము విడపనకల్లు గడేకల్లు
58 ఉరవకొండ అనంతపురము విడపనకల్లు హంచనహల్
59 ఉరవకొండ అనంతపురము విడపనకల్లు హవళిగి
60 ఉరవకొండ అనంతపురము విడపనకల్లు జనార్ధనపల్లి
61 ఉరవకొండ అనంతపురము విడపనకల్లు కడదరబెంచి
62 ఉరవకొండ అనంతపురము విడపనకల్లు కరకముక్కల
63 ఉరవకొండ అనంతపురము విడపనకల్లు కొట్టాలపల్లి
64 ఉరవకొండ అనంతపురము విడపనకల్లు మలాపురము
65 ఉరవకొండ అనంతపురము విడపనకల్లు పాల్తూరు
66 ఉరవకొండ అనంతపురము విడపనకల్లు పొలికి
67 ఉరవకొండ అనంతపురము విడపనకల్లు ఆర్.కొట్టాల
68 ఉరవకొండ అనంతపురము విడపనకల్లు ఉండబండ
69 ఉరవకొండ అనంతపురము విడపనకల్లు వి.కొత్తకోట
70 ఉరవకొండ అనంతపురము విడపనకల్లు వేల్పుమడుగు
71 ఉరవకొండ అనంతపురము విడపనకల్లు విడపనకల్లు
72 గుంతకల్లు అనంతపురము గుత్తి అబ్బెదొడ్డి
73 గుంతకల్లు అనంతపురము గుత్తి బసినేపల్లి
74 గుంతకల్లు అనంతపురము గుత్తి బేతాపల్లి
75 గుంతకల్లు అనంతపురము గుత్తి బేతాపల్లి తాండా
76 గుంతకల్లు అనంతపురము గుత్తి బ్రాహ్మణపల్లి
77 గుంతకల్లు అనంతపురము గుత్తి చెర్లోపల్లి
78 గుంతకల్లు అనంతపురము గుత్తి ధర్మపురము
79 గుంతకల్లు అనంతపురము గుత్తి ఇస్సురాళ్ళపల్లి
80 గుంతకల్లు అనంతపురము గుత్తి జక్కలచెరువు
81 గుంతకల్లు అనంతపురము గుత్తి కరిడికొండ
82 గుంతకల్లు అనంతపురము గుత్తి కొజ్జేపల్లి
83 గుంతకల్లు అనంతపురము గుత్తి కొత్తపేట
84 గుంతకల్లు అనంతపురము గుత్తి లచ్చన్నాపల్లి
85 గుంతకల్లు అనంతపురము గుత్తి మాముడూరు
86 గుంతకల్లు అనంతపురము గుత్తి పెద్దొడ్డి
87 గుంతకల్లు అనంతపురము గుత్తి రజాపురము
88 గుంతకల్లు అనంతపురము గుత్తి టి.కొత్తపల్లి
89 గుంతకల్లు అనంతపురము గుత్తి తొండపాడు
90 గుంతకల్లు అనంతపురము గుత్తి తురకపల్లి
91 గుంతకల్లు అనంతపురము గుత్తి ఉబిచెర్ల
92 గుంతకల్లు అనంతపురము గుత్తి ఉటకల్లు
93 గుంతకల్లు అనంతపురము గుత్తి వన్నేదొడ్డి
94 గుంతకల్లు అనంతపురము గుత్తి ఎంగన్నపల్లి
95 గుంతకల్లు అనంతపురము గుత్తి ఎర్రగుడి
96 గుంతకల్లు అనంతపురము గుంతకల్లు జి.కొట్టాల
97 గుంతకల్లు అనంతపురము గుంతకల్లు కసాపురము
98 గుంతకల్లు అనంతపురము గుంతకల్లు దోసలుడికి
99 గుంతకల్లు అనంతపురము గుంతకల్లు గుండాల తాండా
100 గుంతకల్లు అనంతపురము గుంతకల్లు గుండాల
101 గుంతకల్లు అనంతపురము గుంతకల్లు మొలకల పెంట
102 గుంతకల్లు అనంతపురము గుంతకల్లు కొంగానపల్లి
103 గుంతకల్లు అనంతపురము గుంతకల్లు ఓబులాపురము
104 గుంతకల్లు అనంతపురము గుంతకల్లు వై.టి.చెరువు
105 గుంతకల్లు అనంతపురము గుంతకల్లు పి.కె.చెరువు
106 గుంతకల్లు అనంతపురము గుంతకల్లు నక్కనదొడ్డి
107 గుంతకల్లు అనంతపురము గుంతకల్లు యన్.తిమ్మాపురము
108 గుంతకల్లు అనంతపురము గుంతకల్లు దొన్నిముక్కల
109 గుంతకల్లు అనంతపురము గుంతకల్లు నేలగొండ
110 గుంతకల్లు అనంతపురము గుంతకల్లు నల్లదాసరిపల్లి
111 గుంతకల్లు అనంతపురము గుంతకల్లు పులగుట్టపల్లి
112 గుంతకల్లు అనంతపురము గుంతకల్లు పులగుట్టపల్లి తాండా
113 గుంతకల్లు అనంతపురము గుంతకల్లు దంచెర్ల
114 గుంతకల్లు అనంతపురము గుంతకల్లు నాగసముద్రం
115 గుంతకల్లు అనంతపురము గుంతకల్లు కదిరిపల్లి
116 గుంతకల్లు అనంతపురము గుంతకల్లు ఇమంపురము
117 గుంతకల్లు అనంతపురము గుంతకల్లు చింతలంపల్లి
118 గుంతకల్లు అనంతపురము గుంతకల్లు వెంకటంపల్లి
119 గుంతకల్లు అనంతపురము గుంతకల్లు గుర్రబాడు
120 గుంతకల్లు అనంతపురము గుంతకల్లు అయ్యవారిపల్లి
121 గుంతకల్లు అనంతపురము పామిడి అనుంపల్లి
122 గుంతకల్లు అనంతపురము పామిడి దిబ్బసానిపల్లి
123 గుంతకల్లు అనంతపురము పామిడి దేవరపల్లి
124 గుంతకల్లు అనంతపురము పామిడి ఎద్దులపల్లి
125 గుంతకల్లు అనంతపురము పామిడి జి.కొట్టాల
126 గుంతకల్లు అనంతపురము పామిడి గజరాంపల్లి
127 గుంతకల్లు అనంతపురము పామిడి కండ్లపల్లి
128 గుంతకల్లు అనంతపురము పామిడి కత్రిమల
129 గుంతకల్లు అనంతపురము పామిడి కట్టకిందపల్లి
130 గుంతకల్లు అనంతపురము పామిడి ఖాదర్ పేట
131 గుంతకల్లు అనంతపురము పామిడి నీలూరు
132 గుంతకల్లు అనంతపురము పామిడి పాల్యం
133 గుంతకల్లు అనంతపురము పామిడి పాల్యం తాండా
134 గుంతకల్లు అనంతపురము పామిడి రామగిరి
135 గుంతకల్లు అనంతపురము పామిడి రామగిరి ఎగువ తాండ
136 గుంతకల్లు అనంతపురము పామిడి రామరాజుపల్లి
137 గుంతకల్లు అనంతపురము పామిడి సొరకాయల పేట
138 గుంతకల్లు అనంతపురము పామిడి వంకరాజు కాల్వ
139 గుంతకల్లు అనంతపురము పామిడి ఎదురూరు
140 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దపప్పూరు దేవునుప్పలపాడు
141 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దపప్పూరు చిన్నఏక్కలురు
142 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దపప్పూరు పెద్ద ఎక్కలురు
143 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దపప్పూరు పి.చెర్లోపల్లి
144 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దపప్పూరు గార్లదిన్నె
145 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దపప్పూరు పసలూరు
146 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దపప్పూరు కుమ్మెత
147 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దపప్పూరు నరసాపురము
148 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దపప్పూరు చీమలవాగుపల్లి
149 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దపప్పూరు జూటూరు
150 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దపప్పూరు సోమనపల్లి
151 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దపప్పూరు ధర్మాపురము
152 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దపప్పూరు పెద్దపప్పూరు
153 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దపప్పూరు చాగల్లు
154 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దపప్పూరు సి.చిక్కేపల్లి
155 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దపప్పూరు తబ్జుల
156 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దపప్పూరు ముచ్చుకోట
157 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దపప్పూరు వరదాయపల్లి
158 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దపప్పూరు అమ్మల్లదిన్నె
159 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దపప్పూరు నామనంకపల్లి
160 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దవడుగూరు ఎ.తిమ్మాపురము
161 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దవడుగూరు అప్పేచెర్ల
162 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దవడుగూరు భీమునిపల్లి
163 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దవడుగూరు బుర్నాకుంట
164 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దవడుగూరు చిన్నవడుగూరు
165 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దవడుగూరు చింతలచెరువు
166 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దవడుగూరు చిత్రచేడు
167 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దవడుగూరు చిట్టూరు
168 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దవడుగూరు దిమ్మగుడి
169 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దవడుగూరు గుత్తి అనంతపురము
170 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దవడుగూరు గుత్తి వెంకటంపల్లి
171 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దవడుగూరు కాసేపల్లి
172 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దవడుగూరు కండ్లగూడూరు
173 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దవడుగూరు క్రిష్టిపాడు
174 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దవడుగూరు లక్షుంపల్లి
175 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దవడుగూరు మల్లేనిపల్లి
176 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దవడుగూరు మేడిమాకులపల్లి
177 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దవడుగూరు మిడుతూరు
178 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దవడుగూరు ముప్పల గుత్తి
179 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దవడుగూరు పి.కొట్టాలపల్లి
180 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దవడుగూరు పెద్దవడుగూరు
181 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దవడుగూరు రంపురము
182 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దవడుగూరు రావులుడికి
183 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దవడుగూరు పెనకలపాడు
184 తాడిపత్రి అనంతపురము పెద్దవడుగూరు విరుపాపురము
185 తాడిపత్రి అనంతపురము తాడిపత్రి ఆలూరు
186 తాడిపత్రి అనంతపురము తాడిపత్రి భోగసముద్రం
187 తాడిపత్రి అనంతపురము తాడిపత్రి బోడాయపల్లి
188 తాడిపత్రి అనంతపురము తాడిపత్రి బొందలదిన్నె
189 తాడిపత్రి అనంతపురము తాడిపత్రి బ్రాహ్మణపల్లి
190 తాడిపత్రి అనంతపురము తాడిపత్రి చల్లావారిపల్లి
191 తాడిపత్రి అనంతపురము తాడిపత్రి చిన్న పోలమడ
192 తాడిపత్రి అనంతపురము తాడిపత్రి చుక్కలూరు
193 తాడిపత్రి అనంతపురము తాడిపత్రి దిగువపల్లి
194 తాడిపత్రి అనంతపురము తాడిపత్రి గంగాదేవిపల్లి
195 తాడిపత్రి అనంతపురము తాడిపత్రి గన్నేవారిపల్లి
196 తాడిపత్రి అనంతపురము తాడిపత్రి హుస్సైనాపురము
197 తాడిపత్రి అనంతపురము తాడిపత్రి ఇగుడూరు
198 తాడిపత్రి అనంతపురము తాడిపత్రి కవేటిసముద్రం
199 తాడిపత్రి అనంతపురము తాడిపత్రి కోమలి
200 తాడిపత్రి అనంతపురము తాడిపత్రి కొండేపల్లి
201 తాడిపత్రి అనంతపురము తాడిపత్రి పెద్దపొలమడ
202 తాడిపత్రి అనంతపురము తాడిపత్రి రావివెంకటాంపల్లి
203 తాడిపత్రి అనంతపురము తాడిపత్రి సజ్జలదిన్నె
204 తాడిపత్రి అనంతపురము తాడిపత్రి తెరన్నపల్లి
205 తాడిపత్రి అనంతపురము తాడిపత్రి ఊరుచింతల
206 తాడిపత్రి అనంతపురము తాడిపత్రి వంగనూరు
207 తాడిపత్రి అనంతపురము తాడిపత్రి వీరాపురము
208 తాడిపత్రి అనంతపురము తాడిపత్రి వెలమకూరు
209 తాడిపత్రి అనంతపురము తాడిపత్రి వెంకటరేడ్డిపల్లి
210 తాడిపత్రి అనంతపురము తాడిపత్రి ఎర్రగుట్టపల్లి
211 తాడిపత్రి అనంతపురము యాడికి నిట్టూరు
212 తాడిపత్రి అనంతపురము యాడికి సి.లక్షుంపల్లి
213 తాడిపత్రి అనంతపురము యాడికి చందన
214 తాడిపత్రి అనంతపురము యాడికి గుడిపాడు
215 తాడిపత్రి అనంతపురము యాడికి కమలపాడు
216 తాడిపత్రి అనంతపురము యాడికి కోనుప్పల పాడు
217 తాడిపత్రి అనంతపురము యాడికి యెన్.చిక్కేపల్లి
218 తాడిపత్రి అనంతపురము యాడికి నగరూరు
219 తాడిపత్రి అనంతపురము యాడికి పి.వెంగన్నపల్లి
220 తాడిపత్రి అనంతపురము యాడికి పుప్పాల
221 తాడిపత్రి అనంతపురము యాడికి రాయలచెరువు
222 తాడిపత్రి అనంతపురము యాడికి తుత్రాళ్ళపల్లి
223 తాడిపత్రి అనంతపురము యాడికి వేములపాడు
224 తాడిపత్రి అనంతపురము యాడికి యాడికి
225 రాప్తాడు అనంతపురము అనంతపురము రూరల్ అక్కంపల్లి
226 రాప్తాడు అనంతపురము అనంతపురము రూరల్ ఆకుతోటపల్లి
227 రాప్తాడు అనంతపురము అనంతపురము రూరల్ ఆలమూరు
228 రాప్తాడు అనంతపురము అనంతపురము రూరల్ చిన్నంపల్లి
229 రాప్తాడు అనంతపురము అనంతపురము రూరల్ చియ్యేడు
230 రాప్తాడు అనంతపురము అనంతపురము రూరల్ ఇటికలపల్లి
231 రాప్తాడు అనంతపురము అనంతపురము రూరల్ కక్కలపల్లి
232 రాప్తాడు అనంతపురము అనంతపురము రూరల్ కక్కలపల్లి కాలనీ
233 రాప్తాడు అనంతపురము అనంతపురము రూరల్ కమరుపల్లి
234 రాప్తాడు అనంతపురము అనంతపురము రూరల్ కందుకూరు
235 రాప్తాడు అనంతపురము అనంతపురము రూరల్ కాటిగానికాల్వ
236 రాప్తాడు అనంతపురము అనంతపురము రూరల్ కట్టకిందపల్లి
237 రాప్తాడు అనంతపురము అనంతపురము రూరల్ కొడిమి
238 రాప్తాడు అనంతపురము అనంతపురము రూరల్ కురుగుంట
239 రాప్తాడు అనంతపురము అనంతపురము రూరల్ మన్నీల
240 రాప్తాడు అనంతపురము అనంతపురము రూరల్ నరసనాయనికుంట
241 రాప్తాడు అనంతపురము అనంతపురము రూరల్ పూలకుంట
242 రాప్తాడు అనంతపురము అనంతపురము రూరల్ రాచానపల్లి
243 రాప్తాడు అనంతపురము అనంతపురము రూరల్ సోమలదొడ్డి
244 రాప్తాడు అనంతపురము అనంతపురము రూరల్ తాటిచెర్ల
245 రాప్తాడు అనంతపురము అనంతపురము రూరల్ ఉప్పరపల్లి
246 రాప్తాడు అనంతపురము ఆత్మకూరు ఆత్మకూరు
247 రాప్తాడు అనంతపురము ఆత్మకూరు బి.యాలేరు
248 రాప్తాడు అనంతపురము ఆత్మకూరు గొరిదిండ్ల
249 రాప్తాడు అనంతపురము ఆత్మకూరు మదిగుబ్బ
250 రాప్తాడు అనంతపురము ఆత్మకూరు ముట్టాల
251 రాప్తాడు అనంతపురము ఆత్మకూరు పి.సిద్దరాంపురం
252 రాప్తాడు అనంతపురము ఆత్మకూరు పి.యాలేరు
253 రాప్తాడు అనంతపురము ఆత్మకూరు పంపనూరు
254 రాప్తాడు అనంతపురము ఆత్మకూరు రంగంపేట
255 రాప్తాడు అనంతపురము ఆత్మకూరు సనప
256 రాప్తాడు అనంతపురము ఆత్మకూరు సింగంపల్లి
257 రాప్తాడు అనంతపురము ఆత్మకూరు సింగంపల్లి తాండా
258 రాప్తాడు అనంతపురము ఆత్మకూరు తలుపూరు
259 రాప్తాడు అనంతపురము ఆత్మకూరు తోపుదుర్తి
260 రాప్తాడు అనంతపురము ఆత్మకూరు వడ్డుపల్లి
261 రాప్తాడు అనంతపురము ఆత్మకూరు వేపచెర్ల
262 రాప్తాడు అనంతపురము ఆత్మకూరు వేపచెర్ల దిగువ తాండ
263 శింగనమల అనంతపురము బుక్కరాయసముద్రం బుక్కరాయసముద్రం
264 శింగనమల అనంతపురము బుక్కరాయసముద్రం బి.కొత్తపల్లి
265 శింగనమల అనంతపురము బుక్కరాయసముద్రం బొమ్మలాటపల్లి
266 శింగనమల అనంతపురము బుక్కరాయసముద్రం చడుల్ల
267 శింగనమల అనంతపురము బుక్కరాయసముద్రం చెన్నంపల్లి
268 శింగనమల అనంతపురము బుక్కరాయసముద్రం దండువరిపల్లి
269 శింగనమల అనంతపురము బుక్కరాయసముద్రం దయ్యలకుంటపల్లి
270 శింగనమల అనంతపురము బుక్కరాయసముద్రం గోవిందంపల్లి
271 శింగనమల అనంతపురము బుక్కరాయసముద్రం జంతులూరు
272 శింగనమల అనంతపురము బుక్కరాయసముద్రం కె.కె.అగ్రహారము
273 శింగనమల అనంతపురము బుక్కరాయసముద్రం కొర్రపాడు
274 శింగనమల అనంతపురము బుక్కరాయసముద్రం నీలంపల్లి
275 శింగనమల అనంతపురము బుక్కరాయసముద్రం పసలూరు
276 శింగనమల అనంతపురము బుక్కరాయసముద్రం పొడరాళ్ల
277 శింగనమల అనంతపురము బుక్కరాయసముద్రం ఆర్.కొత్తూరు
278 శింగనమల అనంతపురము బుక్కరాయసముద్రం రెడ్డిపల్లి
279 శింగనమల అనంతపురము బుక్కరాయసముద్రం సిద్దరాంపురం
280 శింగనమల అనంతపురము బుక్కరాయసముద్రం వెంకటపురము
281 శింగనమల అనంతపురము బుక్కరాయసముద్రం వడియంపేట
282 శింగనమల అనంతపురము గార్లదిన్నె బుదేడు
283 శింగనమల అనంతపురము గార్లదిన్నె గార్లదిన్నె
284 శింగనమల అనంతపురము గార్లదిన్నె ఇల్లూరు
285 శింగనమల అనంతపురము గార్లదిన్నె కల్లూరు
286 శింగనమల అనంతపురము గార్లదిన్నె కమలాపురము
287 శింగనమల అనంతపురము గార్లదిన్నె కనంపల్లి
288 శింగనమల అనంతపురము గార్లదిన్నె కేశవాపురం
289 శింగనమల అనంతపురము గార్లదిన్నె కొప్పలకొండ
290 శింగనమల అనంతపురము గార్లదిన్నె కోటంక
291 శింగనమల అనంతపురము గార్లదిన్నె క్రిష్ణపురము
292 శింగనమల అనంతపురము గార్లదిన్నె యం.పి.ఆర్.డ్యాం
293 శింగనమల అనంతపురము గార్లదిన్నె మార్తాడు
294 శింగనమల అనంతపురము గార్లదిన్నె ముకుందాపురము
295 శింగనమల అనంతపురము గార్లదిన్నె ముంతిమడుగు
296 శింగనమల అనంతపురము గార్లదిన్నె పెనకచెర్ల
297 శింగనమల అనంతపురము గార్లదిన్నె సిరివరం
298 శింగనమల అనంతపురము గార్లదిన్నె తిమ్మంపేట
299 శింగనమల అనంతపురము గార్లదిన్నె ఎర్రగుంట్ల
300 శింగనమల అనంతపురము నార్పల బి.పప్పూరు
301 శింగనమల అనంతపురము నార్పల బండ్లపల్లి
302 శింగనమల అనంతపురము నార్పల బొందలవాడ
303 శింగనమల అనంతపురము నార్పల చామలూరు
304 శింగనమల అనంతపురము నార్పల దుగ్గుమర్రి
305 శింగనమల అనంతపురము నార్పల గడ్డంనాగేపల్లి
306 శింగనమల అనంతపురము నార్పల గంగనపల్లి
307 శింగనమల అనంతపురము నార్పల గూగుడు
308 శింగనమల అనంతపురము నార్పల గుంజేపల్లి
309 శింగనమల అనంతపురము నార్పల హచ్.సోదనపల్లి
310 శింగనమల అనంతపురము నార్పల కేసేపల్లి
311 శింగనమల అనంతపురము నార్పల నడిమిదొడ్డి
312 శింగనమల అనంతపురము నార్పల నార్పల
313 శింగనమల అనంతపురము నార్పల నయనపల్లి
314 శింగనమల అనంతపురము నార్పల రంగాపురము
315 శింగనమల అనంతపురము నార్పల సిద్దరాచెర్ల
316 శింగనమల అనంతపురము నార్పల వెంకటాంపల్లి
317 శింగనమల అనంతపురము పుట్లూరు ఎ.కొండాపురము
318 శింగనమల అనంతపురము పుట్లూరు అరకటవేముల
319 శింగనమల అనంతపురము పుట్లూరు బాలాపురము
320 శింగనమల అనంతపురము పుట్లూరు సి.వెంగన్నపల్లి
321 శింగనమల అనంతపురము పుట్లూరు చలవేములపల్లి
322 శింగనమల అనంతపురము పుట్లూరు చెర్లోపల్లి
323 శింగనమల అనంతపురము పుట్లూరు దోసలేడు
324 శింగనమల అనంతపురము పుట్లూరు గాండ్లపాడు
325 శింగనమల అనంతపురము పుట్లూరు గరుగుచింతలపల్లి
326 శింగనమల అనంతపురము పుట్లూరు జంగంరెడ్డి పేట
327 శింగనమల అనంతపురము పుట్లూరు కడవకల్లు
328 శింగనమల అనంతపురము పుట్లూరు కందికాపుల
329 శింగనమల అనంతపురము పుట్లూరు కోమటికుంట్ల
330 శింగనమల అనంతపురము పుట్లూరు కొండేపల్లి
331 శింగనమల అనంతపురము పుట్లూరు కుమ్మనమల
332 శింగనమల అనంతపురము పుట్లూరు మద్దేపల్లి
333 శింగనమల అనంతపురము పుట్లూరు మడుగుపల్లి
334 శింగనమల అనంతపురము పుట్లూరు పుట్లూరు
335 శింగనమల అనంతపురము పుట్లూరు రంగారాజుకుంట
336 శింగనమల అనంతపురము పుట్లూరు యస్.గూడూరు
337 శింగనమల అనంతపురము పుట్లూరు సూరేపల్లి
338 శింగనమల అనంతపురము పుట్లూరు తక్కలపల్లి
339 శింగనమల అనంతపురము పుట్లూరు ఎల్లుట్ల
340 శింగనమల అనంతపురము శింగనమల అకులేడు
341 శింగనమల అనంతపురము శింగనమల చక్రాయపేట
342 శింగనమల అనంతపురము శింగనమల గుమ్మేపల్లి
343 శింగనమల అనంతపురము శింగనమల జూలకల్వ
344 శింగనమల అనంతపురము శింగనమల కల్లుమడి
345 శింగనమల అనంతపురము శింగనమల కొరివిపల్లి
346 శింగనమల అనంతపురము శింగనమల లోలూర్
347 శింగనమల అనంతపురము శింగనమల మట్లగొంది
348 శింగనమల అనంతపురము శింగనమల నర్సాపురం
349 శింగనమల అనంతపురము శింగనమల నాగుల గుడ్డం తాండ
350 శింగనమల అనంతపురము శింగనమల నాయనవారిపల్లి
351 శింగనమల అనంతపురము శింగనమల నిదనవాడ
352 శింగనమల అనంతపురము శింగనమల పెరవల్లి
353 శింగనమల అనంతపురము శింగనమల రాచేపల్లి
354 శింగనమల అనంతపురము శింగనమల సలకంచెరువు
355 శింగనమల అనంతపురము శింగనమల శింగనమల
356 శింగనమల అనంతపురము శింగనమల సోదనపల్లి
357 శింగనమల అనంతపురము శింగనమల తరిమెల
358 శింగనమల అనంతపురము శింగనమల ఉల్లికల్లు
359 శింగనమల అనంతపురము ఎల్లనూరు నిట్టూరు
360 శింగనమల అనంతపురము ఎల్లనూరు బొప్పేపల్లి
361 శింగనమల అనంతపురము ఎల్లనూరు బుక్కాపురము
362 శింగనమల అనంతపురము ఎల్లనూరు చలమకురు
363 శింగనమల అనంతపురము ఎల్లనూరు చింతకాయమంద
364 శింగనమల అనంతపురము ఎల్లనూరు దంతలపల్లి
365 శింగనమల అనంతపురము ఎల్లనూరు గొడ్డుమర్రి
366 శింగనమల అనంతపురము ఎల్లనూరు జంగంపల్లి
367 శింగనమల అనంతపురము ఎల్లనూరు కల్లూరు
368 శింగనమల అనంతపురము ఎల్లనూరు కుచివారిపల్లి
369 శింగనమల అనంతపురము ఎల్లనూరు మల్లాగుండ్ల
370 శింగనమల అనంతపురము ఎల్లనూరు మేడికుర్తి
371 శింగనమల అనంతపురము ఎల్లనూరు నీర్జంపల్లి
372 శింగనమల అనంతపురము ఎల్లనూరు పాతపల్లి
373 శింగనమల అనంతపురము ఎల్లనూరు పెద్దమల్లేపల్లి
374 శింగనమల అనంతపురము ఎల్లనూరు యస్.తిరుమలాపురము
375 శింగనమల అనంతపురము ఎల్లనూరు సింగవరం
376 శింగనమల అనంతపురము ఎల్లనూరు వేములపల్లి
377 శింగనమల అనంతపురము ఎల్లనూరు వెంకటంపల్లి
378 శింగనమల అనంతపురము ఎల్లనూరు వెన్నపూసపల్లి
379 శింగనమల అనంతపురము ఎల్లనూరు ఎల్లనూరు